Serwis Doradztwa Podatkowego

Zasady prowadzenia ewidencji w składzie podatkowym

Stosownie do treści art. 138a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. podmiot prowadzący skład podatkowy powinien prowadzić ewidencję umożliwiającą w szczególności:

1) ustalenie ilości, rodzajów oraz miejsca magazynowania w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych:

a) objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy,

b) nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w tym:

– wyrobów zwolnionych od akcyzy, w tym zwolnionych ze względu na ich przeznaczenie,

– wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89 ustawy

2) ustalenie ilości i rodzajów wyrobów, od których została zapłacona akcyza;

3) ustalenie ilości i rodzajów magazynowanych w jednym zbiorniku wyrobów energetycznych:

a) objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy,

b) od których została zapłacona akcyza,

c) zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,

d) opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89 ustawy

4) wyodrębnienie kwoty akcyzy, której pobór podlega zawieszeniu w związku z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, oraz kwoty akcyzy, która przypadałaby do zapłaty, gdyby wyroby nie były zwolnione od akcyzy;

5) ustalenie ilości wyrobów akcyzowych wprowadzonych do składu podatkowego i wyprodukowanych w składzie podatkowym;

6) ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, daty wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o e-DD;

7) ustalenie właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy, oraz posiadania przez tego właściciela wymaganej koncesji zgodnie z przepisami ustawy – Prawo energetyczne.

Jednocześnie szczegółowy zakres danych, które powinny się znajdować w ewidencjach, o których mowa w art. 138a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. a także sposób ich prowadzenia określa rozporządzenie. Zgodnie z jego treścią ewidencje są prowadzone w sposób ciągły, a wpisów do dokumentacji dokonuje się w porządku chronologicznym, niezwłocznie po zakończeniu czynności lub zaistnieniu stanu faktycznego podlegających wpisaniu, nie później jednak niż następnego dnia roboczego. Oznacza to, że ewidencja składu podatkowego ma odzwierciedlać czynności dokonywane w składzie podatkowym w taki sposób, aby można było w sposób jednoznaczny ustalić rodzaj i ilość wyrobów akcyzowych wprowadzanych do składu podatkowego, produkowanych w składzie podatkowym, magazynowanych w składzie podatkowym oraz wyprowadzanych ze składu podatkowego z oznaczeniem właściwych zasad opodatkowania lub też objęcia wyrobów procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Odzwierciedlenie rzeczywistych czynności dokonywane jest m.in poprzez określenie daty wprowadzenia oraz wyprowadzenia towaru ze składu podatkowego.

 

Marek Zagórski

konsultant podatkowy

marek.zagorski@isp-modzelewski.pl

tel. 22 517 30 60

Akcyza i podatek akcyzowy

Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej

Akcyza i podatek akcyzowy                               

Skontaktuj się z naszą redakcją