Od dnia 1 stycznia 2021 r. obsługę największych podmiotów w Polsce (przychód/obrót netto przekraczający 50 mln euro) oraz podatkowych grup kapitałowych i spółek wchodzących w ich skład, przejął wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym, który powstał na bazie Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Obsługą podmiotów o dużej skali działalności (przychód/obrót netto od 3 mln euro do 50 mln euro) oraz przedsiębiorców zagranicznych o dużej skali działalności (przychód/obrót netto od 3 mln euro), a także jednostek samorządu terytorialnego, banków spółdzielczych i SKOK-ów oraz oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, zajmują się wyspecjalizowane urzędy skarbowe (19 jednostek). Obsługą podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, które nie spełniają kryterium podmiotowego ani kryterium przychodu/obrotu, zajmą się pozostałe urzędy skarbowe działające w kraju – zgodnie z właściwością miejscowąNaczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie będzie zaś obsługiwać wszystkich podatników i płatników w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. 

 

I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie – jeden urząd dla największych podatników 

Wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym – I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie – zajmuje się obsługą następujących grup podatników: 

 1. podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki wchodzące w ich skład,
 2. Narodowy Bank Polski, banki państwowe i banki krajowe w formie spółek akcyjnych oraz banki hipoteczne,  
 3. krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji,  
 4. spółki publiczne, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; przez spółkę publiczną należy rozumieć spółkę, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z nowym brzmieniem definicji spółki publicznej wchodzącym w życie z dniem 1 marca 2021 r.). 
 5. osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód/obrót netto przekroczył kwotę 50 mln euro (z wyłączeniem spółek cywilnych). 

 

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe dla dużych podmiotów gospodarczych 

We właściwości dziewiętnastu wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim są: 

 1. osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód/obrót netto mieści się w zakresie od 3 mln do 50 mln euro (z wyłączeniem spółek cywilnych), 
 2. uczelnie i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (przychód/obrót co najmniej 3 mln euro), 
 3. przedsiębiorcy zagraniczni (przychód/obrót co najmniej 3 mln euro), niebędący osobami fizycznymi, 
 4. oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, niebędących osobami fizycznymi, 
 5. jednostki samorządu terytorialnego, 
 6. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, 
 7. banki spółdzielcze. 

 

Zgodnie z powyższym, obniżeniu uległ tzw. warunek kwotowy (przychód/obrót netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług), z 5 mln euro do kwoty 3 mln euro. We wszystkich wyspecjalizowanych urzędach skarbowych, tak jak w obecnym stanie prawnym, nie będą rozliczani podatnicy i płatnicy w zakresie:  

 1. podatku akcyzowego,  
 2. podatku od gier, 
 3. podatku od wydobycia niektórych kopalin, 
 4. w zakresie tych podatków. 

 

Pozostałe podmioty z udziałem kapitału zagranicznego  

Obsługą podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, które nie spełniają kryterium podmiotowego ani kryterium przychodu/obrotu, zajmą się pozostałe urzędy skarbowe działające w kraju. W ramach tych urzędów będą również obsługiwane osoby prawne i jednostki organizacyjne: 

 1. które jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw, albo  
 2. które są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5 głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo 
 3. które jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowymi i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów.  

 

Centralizacja niektórych zadań 

Jeden z dziewiętnastu naczelników wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim (Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie) obsługuje jednostki działające na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi jednostki działające na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przedsiębiorcy zagraniczni (przychód/obrót netto co najmniej 3 mln euro), posiadający stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie więcej niż jednego terytorialnego zasięgu działania pozostałych naczelników wyspecjalizowanych urzędów skarbowych (bez os. fizycznych). 

Ponadto w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez będących nierezydentami podatników tego podatku od nowego roku właściwy miejscowo w województwie mazowieckim jest Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu. 

Z kolei w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez będących nierezydentami podatników tego podatku jeżeli nierezydent prowadzi działalność gospodarczą albo uzyskuje przychody na terenie więcej niż jednego województwa, właściwy miejscowo jest Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu. 

Natomiast w przypadku uzyskiwania przez nierezydentów dochodów (przychodów), od których płatnicy pobierają zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych, właściwy miejscowo jest Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Organ ten jest właściwy również w sprawach stwierdzenia nadpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobieranego przez płatników, na wniosek będącego nierezydentem podatnika tego podatku. 

 

Regulacje przejściowe i dostosowujące 

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów przedstawionymi podczas webinarium w dniu 21 grudnia 2020 r.  

 1. podmioty u których rok podatkowy zakończył się w dniu 31 grudnia 2020 r. zeznanie CIT za 2020 r. powinny złożyć do urzędu skarbowego właściwego na dzień 1 stycznia 2021 roku, a więc do urzędu właściwego po zmianie, 
 2. podmioty, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i zakończył się po dniu 31 grudnia 2020 r. zeznanie CIT za 2020 rok, powinny złożyć do urzędu skarbowego, który był właściwy w pierwszym dniu tego roku podatkowego, 
 3. deklaracje JPK_V7M za grudzień 2020 lub JPK_V7K za IV kwartał 2020 należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego na dzień 1 stycznia 2021 roku, a więc do urzędu skarbowego właściwego po zmianie, 
 4. deklaracje PIT (składane przez płatnika) za 2020 rok należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego na dzień 1 stycznia 2021 roku, a więc do urzędu skarbowego właściwego po zmianie, 
 5. korekty deklaracji/zeznań/informacji sporządzane po 31 grudnia 2020 r., niezależnie od okresu, którego dotyczą należy składać do urzędu skarbowego właściwego po zmianie, z zastrzeżeniem art. 18b ustawy Ordynacji podatkowej (zasady szczególne w przypadku wszczęcia postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej), 
 6. w przypadku zmiany właściwości miejscowej w okresie pomiędzy dniem złożenia deklaracji z wykazaną kwotą zwrotu podatku VAT (przed 1 stycznia 2021 r. a ustawowym terminem zwrotu tego podatku przypadającym po 31 grudnia 2020 r.), zwrotu podatku VAT dokona urząd skarbowy, zgodnie z właściwością po zmianie, 
 7. kontrole podatkowe oraz postępowania podatkowe rozpoczęte i niezakończone przez urzędy skarbowe właściwe przed dniem 1 stycznia 2021 r kontynuują organy podatkowe właściwe przed zmianą, 
 8. niezrealizowane wnioski o stwierdzenie nadpłaty, które złożone zostały przed 1 stycznia 2021 r rozpatrywane będą przez organ właściwy w dniu złożenia wniosku, a więc przez urząd skarbowy przed zmianą, 
 9. postępowania podatkowe dot. zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobieranego od nierezydentów przez płatników („podatku u źródła”), które zostały rozpoczęte i niezakończone przez urzędy skarbowe właściwe przed dniem 1 stycznia 2021 r kontynuują urzędy właściwe przed zmianą, 
 10. niezrealizowane wnioski o wydanie opinii w stosowaniu zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, które złożone zostały przed 01 01 2021 r do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych zostaną rozpatrzone przez organ właściwy w dniu złożenia wniosku, a więc urząd przed zmianą, 
 11. postępowania karne skarbowe prowadzone przed dniem 1 stycznia 2021 r kontynuowane są przez urzędy skarbowe właściwe przed zmianą, 
 12. wierzycielem zaległości wynikających z deklaracji podatkowych złożonych do urzędu skarbowego lub wynikających z decyzji wydanych przez urząd skarbowy przed dniem 1 stycznia 2021 r pozostaje nadal urząd skarbowy właściwy przed zmianą, tylko w sytuacji utrwalenia jego właściwości US właściwy przed zmianą pozostanie wierzycielem należności dla których toczy się lub toczyła kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe lub jest w toku egzekucja, 
 13. niezrealizowane wnioski o rejestrację kasy rejestrującej, które wpłynęły do właściwego urzędu skarbowego przed zmianą, będą rozpatrywane przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla danego podmiotu od 1 stycznia 2021 r ., a więc w urzędzie właściwym po zmianie. 

 

Osoby do kontaktu

Mariusz Unisk
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Doradztwa Podatkowego
tel. (22) 517 30 94, 501 603 910
mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl
Krystian Łatka
Doradca podatkowy
Lider Zespołu VAT
tel. 22 517 30 65
krystian.latka@isp-modzelewski.pl
Adrian Kozakiewicz
Konsultant Podatkowy
tel. (22) 517 30 99 wew. 256
adrian.kozakiewicz@isp-modzelewski.pl
Barbara Głowacka
Doradca Podatkowy
tel. 22 517 30 98
barbara.glowacka@isp-modzelewski.pl

Pozostałe aktualności

Podatek od nieruchomości osoby prowadzącej działalność gospodarczą
Wyrok TK. Dnia 24 lutego 2021 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej opodatkowania nieruchomości osoby prowadzącej…
Opodatkowania kontraktów drogowych typu utrzymaj standard oraz wywołaniowego – objaśnienia podatkowe z dnia 26 stycznia 2021 r.
Dnia 26 stycznia 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał objaśnienia podatkowe dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i…
Praktyczna możliwość wystawiania e-paragonów – od 1 maja 2021 r.
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się dwa projekty rozporządzeń: w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy…
Ustrukturyzowane e-faktury VAT w projekcie MF – czy system zachęt będzie wystarczający?
Ministerstwo Finansów rozpoczęło 5 lutego 2021 r. konsultacje publiczne projektu nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającego e-fakturę ustrukturyzowaną, tj. fakturę elektroniczną…
Przepisy o raportowaniu schematów podatkowych podlegają regulacjom dotyczącym wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych
Zgodnie z najnowszym wyrokiem NSA z dnia 28 stycznia 2021 r. (sygn. akt I FSK 1703/20) obowiązki dotyczące raportowania schematów…
Prawo do odliczenia podatku VAT przy refakturowaniu usług noclegowych
Od dnia 1 stycznia 2021 r. zmianie uległ przepisy dotyczące zakazu odliczenia podatku naliczonego od nabywanych usług gastronomicznych. Zgodnie z…
Stosowanie ulgi na złe długi w podatkach dochodowych w dobie pandemii
Ulga na złe długi polega na możliwości korekty podatku należnego (lub naliczonego w przypadku wierzyciela) w podatku od towarów i usług…
Nowelizacja przepisów ustawy o podatku akcyzowym i innych ustaw – od 1 lutego 2021 r.
Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie centralnej, elektronicznej rejestracji podmiotów akcyzowych, którą objęte będą podmioty obecnie podlegające obowiązkowi rejestracji w podatku akcyzowym…
Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (tzw. czynny żal) w związku z korektą ewidencji JPK_V7
Instytucja czynnego żalu   Instytucja czynnego żalu określona została w art. 16a ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny…
Sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych należy złożyć do dnia 31 stycznia 2021 r.
Zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych[1]…