Polisa Allianz Doradca

Instytut Studiów Podatkowych jest podmiotem 

świadczącym usługi doradztwa prawnopodatkowego 

na podstawie ubezpieczenia – Allianz Doradca, 

oferowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń 

i Reasekuracji Allianz Polska S.A. W związku 

z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze 

Polisy Podatkowej Allianz Podatnik powstał, 

unikatowy produkt ubezpieczeniowy, zapewniający przedsiębiorcom profesjonale doradztwo podatkowe. Allianz Doradca to jedyne w Polsce ubezpieczenie ryzyka poniesienia kosztów doradztwa prawnopodatkowego, dotyczące podatników będących przedsiębiorcami.
Ubezpieczenie to obejmuje ubezpieczenie ryzyka poniesienia przez ubezpieczonego wydatków dotyczących doradztwa prawnopodatkowego, świadczonego przez doradcę podatkowego. Podatnik wykupuje polisę na określony czas i w czasie trwania przedmiotowej polisy będzie miał prawo zadania określonej liczby pytań prawno-podatkowych, na które otrzyma on odpowiedź przy spełnieniu odpowiednich warunków.Należy wyróżnić dwa różne typy odpowiedzi w zależności od tego jaki charakter będzie miało zgłoszone przez podatnika pytanie. Po pierwsze może dojść do zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Będzie to miało miejsce w przypadku zaistnienia problemu prawnopodatkowego, jeżeli łącznie spełnionych jest szereg przesłanek zawartych w warunkach ubezpieczenia:1. Rozwiązanie tego problemu wymaga zastosowania co najmniej trzech metod wykładni polskiego prawa podatkowego, w tym metody językowej i celowościowej, a bezpośrednie zastosowanie przepisów prawa nie rozstrzyga tego problemu,

 

2. Problem prawnopodatkowy powstał w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością gospodarczą na terytorium kraju jako podmiotu gospodarczego,


3. Rozwiązaniu problemu prawnopodatkowego w drodze wykładni towarzyszy istotne ryzyko prawne oraz istotne i wymierne ryzyko ekonomiczne dla ubezpieczonego,


4. Wypadek ubezpieczeniowy miał miejsce w okresie ubezpieczenia.W zakresie zagwarantowanym w umowie ubezpieczyciel – pokrywa wówczas koszty obsługi podatnika, związane z przygotowaniem opinii prawnopodatkowych rozwiązującej powyższy problem. Problem kwalifikowany wystąpi przede wszystkim, gdy ujawniła się luka prawna, ma miejsce zbieg przepisów i nie jest oczywiste, który z nich ma zastosowanie, treść przepisu nie pozwala – w świetle utrwalonych zasad wykładni – odtworzyć normy prawnej, ponieważ jest wewnętrznie sprzeczna lub niezrozumiała. Jeżeli zgłoszony problem stanowi zdarzenie ubezpieczeniowe – ISP opracowuje opinię prawnopodatkową, w której – w oparciu o przepisy, interpretacje organów podatkowych, orzeczenia sądów – zaprezentowane zostanie jednoznaczne i optymalne (czyli minimalizujące ryzyko) rozwiązanie problemu prawnopodatkowego. Opinia zawierać będzie szczegółową argumentację uwzględniającą wszystkie aspekty sprawy.Może się również zdarzyć sytuacja, kiedy zgłoszony problem nie będzie miał charakteru zdarzenia ubezpieczeniowego. Będzie to miało miejsce gdy odpowiedź na zadane przez podatnika pytanie może być udzielona, poprzez stosowanie bezpośrednio przepisu prawa podatkowego. W takim przypadku doradca udzieli precyzyjnej i jasnej odpowiedzi, która jednak nie będzie miała charakteru opinii prawnopodatkowej. W przedmiotowej odpowiedzi wskazany zostanie jednoznaczna odpowiedź na zadane pytanie, a także zostanie przywołana między innymi treść przepisu (przepisów) prawa, które znajdą zastosowanie w badanym stanie faktycznym. Jeden i drugi typ odpowiedzi zapewni jednak, że podatnicy uzyskają poradę umożliwiającą zmniejszenie ryzyka zaistnienia sporu i groźby egzekucji


Proponowane ubezpieczenie zapewnia również możliwość uzyskania szybkiej odpowiedzi. Co więcej komunikacja ubezpieczonych z doradcą odbywać się będzie za pomocą wygodnego elektronicznego interfejsu, który pozwoli przyśpieszyć udzielanie odpowiedzi, a także zapewni stały kontakt ubezpieczonego z doradcą, co pozwoli na wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących stanu faktycznego.W przypadku zainteresowania zakupem tego produktu do Państwa dyspozycji
pozostaje Pan Jarosław Skonecki, e-mail: jarek@isp-modzelewski.pl lub tel.: 500 196 451.W zakresie obsługi merytorycznej ubezpieczenia osobą odpowiedzialną jest jest Katarzyna Wawrzonkiewicz – specjalista w Biurze Obsługi Ubezpieczenia Allianz katarzyna.wawrzonkiewicz@isp-modzelewski.pl (tel 22 517 30 76).

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.