Serwis Doradztwa Podatkowego

Możliwość dokonania korekty podatku należnego oraz wystąpienia o zwrot nadpłaty VAT w przypadku zastosowania niewłaściwej stawki podatku w zakresie świadczonych usług

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 30 listopada 2022 r. wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.773.2022.2.WN) w zakresie możliwości dokonania korekty podatku należnego VAT i wystąpienia o zwrot nadpłaty VAT w przypadku błędnego stosowania stawki podatku od towarów i usług w zakresie świadczonych usług.

Interpretacja została wydana na wniosek firmy będącej czynnym podatnikiem VAT. Firma posiada kilka punktów w różnych miastach, w których świadczy usługi solarium, kosmetyczne, fryzjerskie i fitness.

Usługi solarium świadczone są dla osób fizycznych. Całość obrotu jest rejestrowana na kasach fiskalnych i dokumentowana paragonami fiskalnymi. Zdaniem podatnika usługi solarium mieszczą się w zakresie grupowania PKWiU 96.04.10.0 „usługi związane z poprawą kondycji fizycznej” i były do tej pory opodatkowane podstawową stawką podatku VAT – 23%, tj. przez około 15 lat prowadzenia przez niego działalności.

Podatnik otrzymał od Dyrektora KIS wiążącą informacje stawkową, w której wskazano, że świadczenie usług solarium oraz pozostałych usług związanych z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu podlega opodatkowaniu stawką podatku od podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

Z wniosku o interpretację wynika, że podatnik nie jest w stanie zidentyfikować klientów, na rzecz których były wystawiane paragony dokumentujące świadczenie usług solarium ze stawką VAT 23%, ale jest w stanie w każdym miesiącu wyodrębnić paragony ze stawką 23%, które dotyczą właśnie tej usługi. Podatnik nie jest ponadto w stanie dokonać zwrotu części ceny, która została pobrana od klientów za usługi solarium. Podatnik nie prowadził wyodrębnionej ewidencji korekt sprzedaży i podatku należnego – ale zadeklarował, że po otrzymaniu pozytywnej interpretacji taka ewidencja powstanie, wraz z wyodrębnionymi poszczególnymi okresami (miesięcznymi), w których występowała sprzedaż usług solarium ze stawką 23% I która zostanie skorygowana na 8%. Podatnik zwrócił się w związku z tym do organu z pytaniem o możliwość dokonania korekty podatku należnego oraz wystąpienia o zwrot nadpłaty VAT.

Organ stwierdził, że w przypadku sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych dla których nie były wystawiane faktury, podatnik może wystąpić z wnioskiem o zwrot w sytuacji gdy dokonanie zwrotu nie doprowadzi do bezpodstawnego wzbogacenia podatnika świadczącego usługi. W tym przypadku zwrot kwoty podatku bezsprzecznie należy się temu, kto wartość tę utracił, a zatem osobie, która faktycznie poniosła ekonomiczny ciężar podatku. W odniesieniu do świadczonych usług, które zostały przez firmę zaewidencjonowane wyłącznie przy użyciu kasy rejestrującej organ uznał, że skoro firma nie będzie dokonywać zwrotu części ceny, która została pobrana z powodu niewłaściwej stawki VAT klientom indywidualnym, niezależnie od tego czy cena brutto byłaby na takim samym poziomie to w związku z tym nie przysługuje jej prawo do skorygowania stawki i kwoty podatku VAT z 23% na 8%.

W przedmiotowej sprawie ciężar podatku VAT został poniesiony przez ostatecznych konsumentów tj. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Zatem to nie firma była podmiotem, który ostatecznie poniósł ciężar ekonomiczny podatku lecz osoby trzecie, od których został ten podatek pobrany w cenie za usługę. Zwrot zapłaconego podatku na rzecz firmy oznaczałby zatem nieuzasadnione przysporzenie ze strony Skarbu Państwa na jej rzecz. Zwrot podatku na rzecz podatnika, który tylko formalnie, a nie faktycznie go zapłacił prowadziłby do bezpodstawnego wzbogacenia się. W związku z powyższym organ stwierdził, że firma nie może skorygować nienależnie zadeklarowanego podatku i tym samym dokonać korekty deklaracji miesięcznej VAT-7, w której naliczyła i wpłaciła podatek VAT z tytułu świadczonych usług solarium udokumentowanych paragonami z kasy fiskalnej, ponieważ nie jest możliwa identyfikacja osób fizycznych, które nabyły przedmiotową usługę z błędną stawką podatku i tym samym nie będzie w stanie zwrócić im różnicy w cenie odpowiadającej wysokości zawyżonego podatku VAT.

Organ stanął na stanowisku, iż firma nie ma prawa do korekty stawki podatku VAT z 23% na 8% oraz kwoty należnego podatku od towarów i usług dla świadczonych usług osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej. Nie będzie dopuszczalne zatem dokonanie korekt uprzednio złożonych deklaracji, ponieważ firma nie będzie miała możliwości skorygowania nienależnie zadeklarowanego podatku. Nie zachodzą tym samym przesłanki do powstania nadpłaty podatku VAT i wystąpienia do urzędu skarbowego o jej zwrot.

 

Karolina Karaś

 

tel. 32 259 71 50

Skontaktuj się z naszą redakcją