Przygotowanie zamknięcia roku 2023 w jednostkach sektora finansów publicznych

12 grudnia 2023 r., online na żywo

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Przed szkoleniem otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym w formie bezpośredniej oraz w formie czatu.

 

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo miesięczny dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zamknięcia roku 2023 oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania budżetowego typu „RB” i sprawozdania finansowego jednostek sektora finansów publicznych za rok 2023.

 

Na szkoleniu omówione zostaną ostatnie zmiany przepisów i ich zastosowanie w księgowości jednostek, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczących rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów, aktualizacji należności budżetowych oraz zasady przeprowadzania inwentaryzacji za rok 2023. Ponadto omówione zostaną zasady budżetowe i specyficzne rozwiązania dot. min. środków państwowych funduszy celowych i środków funduszy zarządzanych przez BGK (np. Fundusz Pomocy Ukrainie, Fundusz Przeciwdziałania Covid-19, RFRD itp.).

 

Omówione zostaną również zasady wykonywania budżetu państwa, zasady wykonywania budżetu środków europejskich oraz zasady wykonywania budżetu gminy, powiatu, województwa. Ze szczególnym naciskiem omówione zostaną zasady ewidencji księgowej zadań własnych i zadań zleconych, a także zasady ewidencji księgowej podatku VAT i typowe nieprawidłowości, które negatywnie wpływają na jakość i rzetelność danych prezentowanych w rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz w wynikach wykonania budżetu i w wynikach finansowych za rok 2023.

 

 

Szkolenie dla gmin, powiatów, województw, urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów pracy, szkół i przedszkoli, OPS, PCPR, ROPS, DPS, zarządów dróg, straży gminnych i miejskich, zakładów komunalnych, żłobków, SCUW i innych samorządowych jednostek i zakładów budżetowych oraz dla ministerstw, urzędów wojewódzkich, sanepidu, weterynarii, innych inspekcji i inspektoratów, sądów i prokuratury, krajowej administracji skarbowej, służb mundurowych i pozostałych państwowych jednostek budżetowych, w tym jednostek obsługujących dysponentów państwowych funduszy celowych oraz jednostek pozabudżetowych, takich jak agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe i samorządowe osoby prawne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, ZUS, KRUS.

 

Program:

 

 1. Nadrzędne zasady rachunkowości oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w jednostkach sektora finansów publicznych w 2023 roku – wycena na moment początkowy (powstania) a wycena na dzień bilansowy oraz standardy ESA 2010.
 2. Inwentaryzacja za rok 2023 – spis, potwierdzenie, weryfikacja oraz stanowisko Ministerstwa Finansów dot. inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym, które oprócz przeprowadzanego co 4 lata spisu z natury wprowadza coroczną inwentaryzację metodą weryfikacji.
 3. Specyfika rachunkowości i sprawozdawczości jednostek państwowych i jednostek samorządowych – podobieństwa i różnice, w tym problem środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych i środków funduszy nie mającego statusu państwowego funduszu celowego zarządzanych przez BGK, np. KFD, RFRD, FPCovid-19 i Funduszu Pomocy, itp..
 4. Ustawa budżetowa jako podstawa gospodarki finansowej państwa i zasady ustalania wyniku wykonania budżetu państwa na koncie 961 oraz wyniku wykonania budżetu środków europejskich na koncie 963.
 5. Uchwała budżetowa gminy, powiatu, województwa i zasady ustalania wyniku wykonania budżetu na koncie 961.
 6. Zasady ustalania wyniku finansowego na koncie 860 jednostek wykonujących budżet oraz tzw. jednostek pozabudżetowych.
 7. Zasada ostrożności i zasada rzetelności oraz reguły dot. zasad ustalania wyniku finansowego w systemie TREZOR i BESTI@ – problem wyższej amortyzacji wykazywanej w informacji dodatkowej niż w rachunku zysków i strat, problem wyższych odpisów aktualizujących należności dot. zadań zleconych wykazywanych w informacji dodatkowej niż pozostałych kosztów operacyjnych wykazywanych w rachunku zysków i strat, problem braku kont 640 i 840.
 8. Klasyfikacja budżetowa i jej treść ekonomiczna po ostatnich zmianach – System Monitorowania Usług Publicznych i jego negatywny wpływ na prawidłowe zamknięcie roku 2023 w jednostkach samorządu terytorialnego (niezgodność rozdziałów podmiotowych i usługowych z numerem NIP i REGON na drukach sprawozdawczych).
 9. Pułapki podatku VAT w jednostkach budżetowych oraz typowe nieprawidłowości związane z wyceną danych prezentowanych w sprawozdaniach typu „RB” – obniżanie o VAT do kwoty netto (lub obniżanie o VAT należny do kwoty pomiędzy wartością netto a brutto) należności wykazywanych w RB-27/27S i w RB-27ZZ a zakaz obniżania o VAT należności wykazywanych w RB-N, przypadek szczególny dotyczący zastosowania w praktyce paragrafu 453 klasyfikacji wydatków do podatku VAT, w zakresie używania paragrafu 453 do faktur zakupowych dla VAT naliczonego podlegającego odliczeniu i negatywny wpływ takiego rozwiązania na rzetelność danych budżetowych wykazywanych w sprawozdaniach typu „RB”.
 10. Specyfika rachunkowości jednostek obsługujących dysponenta państwowego funduszu celowego, specyficzna rola urzędu skarbowego i urzędu gminy i miasta w zakresie księgowości organu podatkowego, specyficzna rola urzędu gminy, urzędu miasta, starostwa powiatowego, urzędu marszałkowskiego w zakresie księgowości organu budżetowego – powiązanie ksiąg organu budżetowego (finansowego) z księgami jednostki i z księgami organu podatkowego oraz jego wpływ na prawidłowe ustalenie wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu za rok 2023.
 11. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S i Rb-50, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS – przykłady i schematy księgowań oraz powiązanie księgowości ze sprawozdawczością w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych oraz w WRD.
 12. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań zakresie budżetu państwa: Rb-23, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28 Programy i Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW, Rb-28NW Programy, Rb-34 – przykłady i schematy księgowań oraz powiązanie księgowości ze sprawozdawczością w państwowych jednostkach budżetowych wykonujących budżet państwa.
 13. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe a zasady sporządzania sprawozdań w zakresie budżetu środków europejskich: Rb-28UE, Rb-28UE KPO, Rb-28UE WPR – przykłady i schematy księgowań oraz powiązanie księgowości ze sprawozdawczością w państwowych jednostkach budżetowych wykonujących budżet środków europejskich.
 14. Zasady sporządzania rocznych sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych dla celów statystycznych w zakresie operacji finansowych: RB-N, RB-Z, RB-ZN, RB-UZ.
 15. Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu, informacja dodatkowa – powiązanie zapisów księgowych z poszczególnymi pozycjami sprawozdania finansowego państwowej i samorządowej jednostki budżetowej oraz samorządowego zakładu budżetowego za rok 2023 – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dot. informacji dodatkowej i ich zastosowanie w praktyce.
 16. Specyfika sprawozdania finansowego za rok 2023 jednostki nadrzędnej.
 17. Specyfika sprawozdania finansowego za rok 2023 gminy, powiatu, województwa.
 18. Specyfika sprawozdania finansowego AW, IGB, POP, PIK, SIK, ZUS, KRUS i innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek podległych i nadzorowanych.
 19. Analiza zgodności danych wykazywanych w rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej za rok 2023.
 20. Odpowiedzi na pytania.

Szkolenie poprowadzi:

Tomasz Wojtania – doświadczony wykładowca z ponad 20-letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Konsultant Banku Światowego nr 479364 i współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu pierwszego stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.: WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Termin:

12 grudnia 2023 r. w godz. 10.00-15.00.  Szkolenie online w czasie rzeczywistym – webinarium. 

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Cena:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 482 zł wraz z materiałami.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 412 zł wraz z materiałami.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej