Kurs rachunkowości budżetowej

8-9, 15-16, 22-23 maja 2024 r., online na żywo

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Przed szkoleniem otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym w formie bezpośredniej oraz w formie czatu.

 

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo miesięczny dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością, sprawozdawczością oraz systemami informatycznymi, w zakresie prawidłowego stosowania podstawowych praw i reguł obowiązujących w finansach publicznych, w rachunkowości budżetowej oraz w sprawozdawczości budżetowej i finansowej w Polsce.

 

Aby zrozumieć system finansów publicznych w Polsce trzeba zrozumieć zasady rachunkowości i sprawozdawczości jednostek państwowych i samorządowych. Jednych i drugich. I wtedy księgowania oraz zakres danych prezentowanych w sprawozdawczości nabierze sensu.

 

Kurs dla wszystkich osób zainteresowanych finansami, budżetem, księgowością, sprawozdawczością budżetową i finansową państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, jednostek obsługujących dysponenta państwowego funduszu celowego, jednostek obsługujących wydzielone rachunki dochodów własnych oświaty oraz dla wszystkich osób zainteresowanych finansami, budżetem, księgowością, sprawozdawczością budżetową i finansową gmin, powiatów, województw i ich związków.

 

Czas szkolenia: 9:00-14:00

 

Kurs obejmuje 30 godzin zegarowych (w tym przerwy).

 

 

FINANSE PUBLICZNE I KLASYFIKACJA BUDŻETOWA – blok 2 dniowy.

 

 1. Podstawy prawne systemu finansów publicznych w Polsce – wykaz obowiązujących aktów prawnych.
 2. Konwencje pomiarowe i zasady budżetowe obowiązujące w finansach publicznych – w tym zasada „brutto” i zasada „netto” oraz zasada „kasowa” i zasada „memoriału”.
 3. Rodzaje jednostek sektora finansów publicznych – formy i powiązanie organizacyjno –prawne jednostek sektora finansów publicznych oraz zasady ich funkcjonowania.
 4. Wieloletni Plan Finansowy Państwa, a Wieloletnia Prognoza Finansowa Jednostki Samorządu Terytorialnego i ich związek odpowiednio z ustawą, i z uchwałą budżetową na dany rok.
 5. Ustawa budżetowa jako podstawa działalności państwa, a uchwała budżetowa jako podstawa działalności jednostki samorządu terytorialnego – zakres budżetu państwa i budżetu środków europejskich, a zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 6. Szczególne zasady wykonywania budżetu państwa i budżetu środków europejskich a zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – plany finansowe jednostek wykonujących budżet, zakres kompetencji do dokonywania zmian w budżecie i w planie finansowym w jednostkach państwowych i w jednostkach samorządowych.
 7. Specyfika funkcjonowania środków Banku Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Przeciwdziałania Covid-19, Fundusz Pomocy Ukrainie i inne fundusze zarządzane przez BGK.
 8. Zadania jednostek państwowych a zadania jednostek samorządu terytorialnego – zadania własne i zadania zlecone gmin, powiatów, województw.
 9. Dotacje i płatności – zasady udzielania i rozliczania dotacji z budżetu państwa, płatności z budżetu środków europejskich, dotacji z państwowych funduszy celowych oraz dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 10. Katalog dochodów budżetowych – dochody bieżące a dochody majątkowe, dochody cywilnoprawne a dochody dotyczące niepodatkowych należności publicznoprawnych o których mowa w art. 60-67 ustawy o finansach publicznych, dochody podatkowe.
 11. Szczegółowość wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, a szczegółowość wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące a wydatki majątkowe.
 12. Klasyfikacja części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.
 13. Klasyfikacja budżetowa i jej zastosowanie w planowaniu i wykonywaniu budżetu państwa i budżetu środków europejskich oraz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – specyfika noty budżetowej dla jednostek objętych i nieobjętych ustawą budżetową, a specyfika materiałów dot. uchwały budżetowej.
 14. Zakres zastosowania klasyfikacji budżetowej do planowania i wykonywania planów PJB, SJB, SZB, WRD, PFC, AW, IGB, POP, IK i innych jednostek sektora finansów publicznych.
 15. Klasyfikacja budżetowa a statystyka publiczna – zmiany w zakresie ujmowania nakładów brutto na środki trwałe wynikające z uchylenia ESA 95 i wdrożenia ESA 2010.
 16. Wydatki bieżące a wydatki majątkowe w świetle art. 124 i art. 236 ustawy o finansach publicznych – problem wynikający z paragrafu 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa i obowiązującego w państwowych jednostkach budżetowych zakazu finansowania inwestycji na środki trwałe o wartości do 10 tys. złotych.
 17. Nowe działy, rozdziały, paragrafy dochodów i wydatków oraz inne zmiany w klasyfikacji budżetowej oraz ich zastosowanie w roku 2024.
 18. Szczególna rola paragrafu 453 klasyfikacji wydatków do podatku VAT oraz paragrafu 472 do amortyzacji.
 19. System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) – rozdziały podmiotowe i rozdziały usługowe i ich nowy opis, nieprawidłowości wynikające z innych przepisów dot. wykazywania wynagrodzeń w rozdziałach innych jednostek.
 20. KPO i reforma systemu budżetowego – wprowadzenie do nowej klasyfikacji budżetowej.

 

 

 

ZASADY RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ I PLANY KONT – blok 2 dniowy.

 

 1. Mienie państwowe a mienie komunalne – zasady zarządzania mieniem państwowym, a zasady zarządzania mieniem komunalnym.
 2. Słownik podstawowych kategorii ekonomicznych obowiązujących w finansach publicznych i w rachunkowości budżetowej w Polsce oraz wykaz krajowych standardów i stanowisk Komitetu Standardów Rachunkowości na rok 2024.
 3. Majątek i źródła jego pochodzenia – równanie bilansowe, zdarzenia i operacje gospodarcze oraz ich wpływ na składniki bilansu, konto księgowe, zasady funkcjonowania kont dla składników aktywów i pasywów, dzielenie i łączenie kont księgowych, konta bilansowe, konta wynikowe, konta pozabilansowe.
 4. Podmiot rachunkowości i specyfika rachunkowości budżetowej w Polsce – zasady podziału ksiąg rachunkowych na księgi organu budżetowego (finansowego), księgi organu podatkowego (jednostki samorządu terytorialnego i oddzielnie KAS), księgi jednostki wykonującej budżet, tj. państwowej jednostki budżetowej (w tym jednostki dysponującej WRD z art. 11a UoFP i jednostki obsługującej dysponenta PFC), samorządowej jednostki budżetowej (w tym jednostki dysponującej WRD z art. 223 UoFP) oraz samorządowego zakładu budżetowego.
 5. Polityka rachunkowości i zasady grupowania operacji gospodarczych istotnych dla specyfiki danej jednostki – zakres zastosowania art. 80 ustęp 1 ustawy o rachunkowości i uchylonej litery „c” w art. 2 ustęp 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości – na co należy zwrócić uwagę przygotowując opis przyjętych zasad rachunkowości jednostki na rok 2024.
 6. Nadrzędne i szczególne zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w roku 2024 w poszczególnych jednostkach sektora finansów publicznych.
 7. Charakterystyka planu kont dla budżetu (organu finansowego) państwa (załącznik nr 1 rozporządzenia), a charakterystyka planu kont dla budżetu (organu finansowego) gminy, powiatu, województwa (załącznik nr 2 rozporządzenia) – podobieństwa i różnice.
 8. Charakterystyka planu kont dla podatków (organów podatkowych) podległych Ministrowi Finansów, a charakterystyka planu kont dla podatków (organu podatkowego) gminy i miasta – zasady funkcjonowania kont dla księgowości podatkowej, brak powiązania (oprócz konta 235) kont dla podatków (organów podatkowych) podległych Ministrowi Finansów z księgami IAS (Izby Administracji Skarbowej), a odmienne zasady powiązania ksiąg organu podatkowego gminy i miasta z księgami urzędu gminy i miasta.
 9. Charakterystyka planu kont dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych jako jednostek wykonujących budżet – zasady funkcjonowania kont dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, zasady funkcjonowania kont dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych dysponujących rachunkiem dochodów własnych oświaty (WRD), zasady funkcjonowania kont dla państwowych jednostek budżetowych obsługujących dysponenta PFC, zasady funkcjonowania kont dla samorządowych zakładów budżetowych.
 10. Charakterystyka planu kont dla połączonych ksiąg i wspólnego rachunku bankowego budżetu (organu finansowego) gminy, powiatu, województwa z księgami i rachunkiem bankowym urzędu (urzędu gminy i miasta, starostwa powiatowego, urzędu marszałkowskiego).
 11. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej w roku 2024.
 12. Ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań budżetowych oraz przychodów i kosztów w państwowej jednostce budżetowej wykonującej odpowiednio budżet państwa i budżet środków europejskich.
 13. Ewidencja księgowa dochodów i wydatków PFC, należności i zobowiązań PFC oraz przychodów i kosztów PFC w państwowej jednostce budżetowej obsługującej dysponenta państwowego funduszu celowego.
 14. Ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań budżetowych oraz przychodów i kosztów w samorządowej jednostce budżetowej wykonującej budżet gminy, powiatu, województwa.
 15. Ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań oraz przychodów i kosztów w samorządowej jednostce budżetowej wykonującej zadania zlecone gminy, powiatu województwa.
 16. Ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań oraz przychodów i kosztów w samorządowym zakładzie budżetowym wykonującym budżet gminy, powiatu województwa.
 17. Ewidencja księgowa dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświaty, należności i zobowiązań rachunku dochodów własnych oświaty oraz przychodów i kosztów w jednostce budżetowej oświaty wykonującej wyodrębniony plan finansowy WRD działającego odpowiednio na podstawie art. 11a lub 223 ustawy o finansach publicznych.
 18. Ewidencja księgowa rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów.
 19. Ewidencja księgowa planu finansowego i zaangażowania budżetu w państwowej i samorządowej jednostce budżetowej.
 20. Powiązanie oraz rozliczenie dochodów i wydatków realizowanych przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe z budżetem (organem finansowym) w zakresie zadań własnych i zleconych.
 21. Ewidencja księgowa wyniku wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich w księgowości budżetu (organu finansowego) państwa.
 22. Ewidencja księgowa wyniku wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w księgowości budżetu (organu finansowego) gminy, powiatu, województwa.
 23. Ewidencja księgowa przychodów i kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów w urzędzie gminy i miasta, w starostwie powiatowym, w urzędzie marszałkowskim w zakresie dochodów ujętych w księgach budżetu (organu finansowego) dot. dotacji, płatności, subwencji, środków FPCovid-19, środków FP oraz wydatków nie ujętych w planach innych samorządowych jednostek budżetowych w zakresie zadań własnych i zleconych.
 24. Ewidencja księgowa aktywów obrotowych – darowizny, zakupy, zużycie materiałów i towarów, zakres zastosowania klasyfikacji budżetowej do finansowania rzeczowych aktywów obrotowych.
 25. Ewidencja księgowa aktywów trwałych – wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (inwestycje), środki trwałe, zasady tworzenia obiektów inwentarzowych, klasyfikowanie środków trwałych, darowizny, nabycie, wytworzenie, remont, modernizacja i ulepszenie, likwidacja, zasady dokonywania odpisów umorzeniowych, zwiększenie do 10 tys. wartości jednorazowo amortyzowanych środków trwałych, zakres zastosowania klasyfikacji budżetowej do finansowania inwestycji i środków trwałych oraz definicja nakładów brutto na środki trwałe w ESA 2010.
 26. Podatek VAT w państwowych jednostkach budżetowych – wynikająca z szczególnych zasad dot. wykonywania budżetu państwa metoda księgowania zrealizowanego w dochodach podatku VAT.
 27. Centralizacja rozliczeń w VAT jednostek samorządu terytorialnego – odmienne niż w państwowych jednostkach budżetowych zasady księgowania dochodów i wydatków budżetowych z podatkiem VAT, w tym w zakresie mechanizmu podzielonej płatności.
 28. Ewidencja księgowa wyniku finansowego państwowej i samorządowej jednostki budżetowej oraz samorządowego zakładu budżetowego i jego ustalenie za dany rok.
 29. Wynik finansowy państwowej i samorządowej jednostki budżetowej oraz samorządowego zakładu budżetowego, a wynik wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich i odpowiednio wynik wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz ich wzajemne powiązanie – odmienny wpływ podatku VAT na wynik wykonania budżetu państwa i budżetu gminy, powiatu, województwa za dany rok.

 

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA I FINANSOWA – blok 2 dniowy.

 

 1. Obowiązki sprawozdawcze jednostek sektora finansów publicznych za poszczególne okresy sprawozdawcze 2024 roku – rodzaje i typy sprawozdań budżetowych i finansowych, wykaz terminów sprawozdawczych, identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON na sprawozdaniu typu „RB” a zastosowanie numeru NIP na dokumentach źródłowych.
 2. Sprawozdawczość a inwentaryzacja – cel i funkcje rocznej inwentaryzacji jako części systemu polityki rachunkowości jednostki, specyfika inwentaryzacji w SCUW oraz przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie prac inwentaryzacyjnych metodą spisu z natury, metodą uzgadniania sald, metodą weryfikacji.
 3. Sprawozdawczość typu „RB” w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich – specyfika sprawozdań sporządzanych w układzie „kasowym” i „memoriałowym” wg. danych wynikających z ustawy budżetowej.
 4. Sprawozdawczość typu „RB” w zakresie budżetu jednostki samorządu terytorialnego – nowy obieg sprawozdań bezpośrednio do GUS i zasady sporządzania sprawozdań typu „RB” obowiązujące w gminach, powiatach, województwach.
 5. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich: RB-23, RB-27, RB-28, RB-33, RB-34, RB-35, RB-40, RB-70, RB-28 PROGRAMY, RB-28 PROGRAMY WPR, RB-28NW, RB-28NW PROGRAMY, RB-28UE, RB-28UE WPR,
 6. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego: RB-27S, RB-27ZZ, RB-PDP, RB-28S, RB-28NWS, RB-NDS, RB-30S, RB-34S, RB-50 i RB-ST.
 7. Sprawozdawczość typu „RB” w zakresie operacji finansowych oraz specyfika sprawozdawczości z operacji finansowych dla sprawozdań: RB-Z i RB-N oraz RB-ZN.
 8. Elementy składowe sprawozdania finansowego, a zasady sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego przez państwową i samorządową jednostkę budżetową (z uwzględnieniem środków PFC i WRD) oraz samorządowy zakład budżetowy za rok 2023 i za rok 2024.
 9. Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu państwowej i samorządowej jednostki budżetowej oraz samorządowego zakładu budżetowego – aktywa trwałe i obrotowe, należności i zobowiązania, odpisy umorzeniowe środków trwałych, odpisy aktualizujące należności (wyjaśnienie dlaczego nie można księgować odsetek przypisanych a niezapłaconych na koncie 290), rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów, przykłady rozliczeń międzyokresowych przychodów, przykłady rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów, fundusz jednostki i wynik finansowy oraz stan (wynik) państwowego funduszu celowego w bilansie jednostki budżetowej i nieprawidłowości dot. funduszy celowych wykazywanych w bilansach samorządowych jednostek budżetowych.
 10. Powiązanie kont księgowych i paragrafów klasyfikacji budżetowej z poszczególnymi pozycjami rachunku zysków i strat państwowej i samorządowej jednostki budżetowej oraz samorządowego zakładu budżetowego – przychody i koszty z tytułu działalności operacyjnej podstawowej, w tym przychody stanowiące dochody budżetowe, pozostałe przychody i koszty operacyjne niezwiązane bezpośrednio z działalnością podstawową, w tym dodatnie i ujemne skutki finansowe zdarzeń nadzwyczajnych, przychody i koszty finansowe, wynik finansowy.
 11. Powiązanie kont księgowych poszczególnymi pozycjami zestawienia zmian funduszu państwowej i samorządowej jednostki budżetowej oraz samorządowego zakładu budżetowego – zwiększenia i zmniejszenia funduszu, inwestycje, centralne zaopatrzenie oraz wynik finansowy.
 12. Powiązanie kont księgowych poszczególnymi pozycjami informacji dodatkowej państwowej i samorządowej jednostki budżetowej oraz samorządowego zakładu budżetowego – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dot. informacji dodatkowej i ich zastosowanie w praktyce.
 13. Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki nadrzędnej i dysponenta głównego oraz dysponenta II stopnia środków budżetu państwa – omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń.
 14. Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za dany rok – omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń oraz specyficznej roli bilansu wykonania budżetu gminy, powiatu, województwa.
 15. Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – środki pieniężne, rozrachunki, w tym z innymi budżetami, aktywa netto budżetu, rozliczenia międzyokresowe.
 16. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego – wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym i wynikające z art. 80ustęp 1 ustawy o rachunkowości oraz z art. 40 ustawy o finansach publicznych problemy bilansu skonsolidowanego.
 17. Powiązanie sprawozdawczości budżetowej typu „RB” ze sprawozdawczością finansową – analiza zgodności danych i przykłady nieprawidłowości występujących w praktyce.
 18. Odpowiedzi na pytania.

 

Szkolenie poprowadzi:

Tomasz Wojtania – doświadczony wykładowca z ponad 20-letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Konsultant Banku Światowego nr 479364 i współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu pierwszego stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.: WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Termin:

8-9, 15-16, 22-23 maja 2024 r. w godz. 9.00-14.00.  Kurs online w czasie rzeczywistym – webinarium. 

 

Co potrzebne do udziału w kursie?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Cena:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wraz z materiałami w formie elektronicznej wynosi 1490 zł.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział wynosi 1290 zł.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Uwaga! Możliwość dofinansowania

Szanowni Państwo,

 

Instytut Studiów Podatkowych należy do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dzięki temu obecnie w naszej ofercie jest wiele profesjonalnych szkoleń, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich aż do 80% wartości szkolenia.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Niestety z dofinansowania nie mogą skorzystać podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 

 


Oto 6 kroków na ścieżce do dofinansowania:

 1. Znajdź odpowiednie do swoich potrzeb szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych – link
 2. Skontaktuj się z Operatorem odpowiednim dla Twojej lokalizacji – link
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie operatora
 4. Podpisz umowę z operatorem
 5. Zarejestruj się i skorzystaj ze szkolenia poprzez Bazę Usług Rozwojowych
 6. Otrzymaj refundację poniesionych kosztów szkolenia.

Z pozdrowieniami

Dział Szkoleń

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

szkolenia@isp-modzelewski.pl

22 517 30 90

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej