Kurs Głównego Księgowego z rozbudowanymi zajęciami komputerowymi

8 października – 17 grudnia 2024 r. w godz. 9.00-16.00, zajęcia w formie online i stacjonarnie w Warszawie z bezpośrednim kontaktem z wykładowcami z nagrywaniem

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szkolenie prowadzone będzie w formie online oraz stacjonarnie. Dla chętnych 5 dni zajęć odbędzie się w formie stacjonarnej w Warszawie z bezpośrednią transmisją online dla osób, które nie będą zainteresowane udziałem stacjonarnym. Zajęcia będą transmitowane ze szkolenia, które będzie odbywało się w czasie rzeczywistym w Warszawie z możliwością bezpośredniego kontaktu z wykładowcami.

Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer z głośnikami lub smartfon.

Wszystkie zajęcia będą nagrywane, a nagrania na bieżąco będziemy udostępniać Uczestnikom Kursu.

123 godz. – 13 dni po 9,5 godziny lekcyjnych tj. 7 zegarowych w godz. 9.00-16.00.

 

Jedyny taki kurs – minimum teorii a dużo praktyki, ćwiczenia i przykłady prezentowane są w programie księgowym ewidencjonując przykłady dokumentów.

 

Maksimum praktyki – praca przy komputerze w programie finansowo księgowym to aż 50 godzin – definicje i teoria rachunkowości prezentowana są na przykładach i faktycznych dokumentach ewidencjonowanych bezpośrednio w programie księgowym.

 

Maksimum praktyki – minimum teorii.

 

Kurs kompleksowo przygotuje Słuchacza do wykonywania zawodu Głównego Księgowego (kod zawodu 121101), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r., poz. 1145). Po ukończeniu kursu Uczestnicy otrzymują zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Program i terminy kursu.

 1. Normy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych – ustawa o rachunkowości, KSR, MSR, MSSF
  1 dzień – 8 października 2024 r.
  1. Akty prawne regulujące prowadzenia ksiąg rachunkowych
  2. Funkcje rachunkowości
  3. Zadania i odpowiedzialność głównego księgowego
  4. Okres przechowywania ksiąg i archiwizacja danych
  5. Dokumenty księgowe
  6. Nadrzędne zasady rachunkowości
  7. Polityka rachunkowości
  8. Ewidencja księgowa
  9. Zakres stosowanych uproszczeń w ewidencji księgowej i prezentacji w sprawozdaniu finansowym dla jednostek mikro, małych oraz niepodlegających badaniu
  10. Aktywa i pasywa jednostki – ogólne zasady ewidencji księgowej, wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym
  11. Przychody i koszty w procesach księgowych – zasady ewidencji i prezentacja w sprawozdaniu
 2. Prawo podatkowe dla głównego księgowego – część szczegółowa
  4 dni – 15, 19, 22 i 29 października 2024 r.
  1. Organizacja, zadania i kompetencje Administracji Podatkowej
  2. Zasady opodatkowania PIT – część zaawansowana i szczegółowa
  3. Zasady opodatkowania CIT – część zaawansowana i szczegółowa
  4. Transakcje między podmiotami powiązanymi
  5. VAT – rejestracja, faktury, obowiązek podatkowy, prawo do odliczenia, rejestry, deklaracje, WNT, WDT, import, export, import usług, faktury walutowe, sprzedaż zwolniona i opodatkowana – problemy i przykłady
  6. Zasady składania korekt deklaracji i zeznań podatkowych
  7. Ordynacja podatkowa – prawa i obowiązki podatnika
  8. Kontrola podatkowa i skarbowa, postępowanie podatkowe – jak zachować się podczas kontroli
  9. Odpowiedzialność karna
  10. Podatek od czynności cywilno-prawnych – PCC
  11. Podatki lokalne w działalności gospodarczej – podatek od nieruchomości, od środków transportu, rolny, leśny i inne
  12. Podatek u źródła
  13. Raportowanie schematów podatkowych
 3. Prawo pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  2 dni – 5 i 12 listopada 2024 r.
  1. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
  2. Umowy cywilno-prawne
  3. Akta osobowe
  4. Zasady zgłoszeń do ubezpieczeń
  5. Zasady odprowadzania składek ZUS z tytułu umów o pracę i umów cywilno-prawnych
  6. Czas pracy i składniki wynagrodzenie
  7. Ogólne zasady naliczania świadczeń z tytułu choroby
 4. Ewidencja księgowa poszczególnych składników
  6 dni – 19, 22, 26 listopada, 3, 10 i 17 grudnia 2024 r.
  1. Środki trwałe i wartości nie materialne i prawne
   • zasady ustalania wartości początkowej,
   • zasady amortyzacji dla celów podatkowych i rachunkowych
   • remont i modernizacja środków trwałych
   • zasady amortyzacji dla celów rachunkowych i podatkowych
   • sprzedaż i likwidacja
   • przeszacowanie wartości środków trwałych
   • przykład ustalenia wartości początkowej, ewidencji księgowej oraz prezentacja w sprawozdaniu
  2. Środki trwałe w budowie
   • pojęcie
   • zasady wyceny
   • przyjęcie środka trwałego do użytkowania
  3. Leasing w ewidencji księgowej
   • regulacje w prawie cywilnym – leasing operacyjny, finansowy, zwrotny
   • prawo podatkowe w zakresie leasingu
   • ewidencja księgowa i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
   • przykład ewidencji księgowej leasingu operacyjnego i finansowego
  4. Inwestycje – długo i krótko terminowe
   • zasady wyceny,
   • wpływ na wynik finansowy,
   • wartość godziwa a wartość historyczna inwestycji
   • ewidencja księgowa i prezentacja w bilansie inwestycji
  5. Obrót towarami, materiałami oraz sprzedaż produktów
   • zasady wyceny – cena zakupu a cena nabycia, wartość wytworzenia, stałe ceny ewidencyjne
   • wycena rozchodu zapasów
   • zasady wyceny w przykładach
  6. Rozrachunki w tym wyrażone w walucie obcej
   • rozrachunki długo i krótkoterminowe – zasady ewidencji i prezentacji w sprawozdaniu finansowym
   • zasady wyceny dla celów bilansowych poszczególnych grup rozrachunków
   • kurs przyjęty do wyceny rozrachunków w przypadku rozrachunków wyrażonych w walucie obcej
   • różnice kursowe dodatnie i ujemne w prawie bilansowym i podatkowym
   • wycena rozrachunków wyrażonych w walucie obcej w prezentacji bilansu
   • przykład wyceny, ewidencji oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym obrotu krajowego wyrażonego w walucie, WNT, WDT, importu oraz exportu – praca na dokumentach
  7. Trwała utrata aktywów
   • moment ujęcia w księgach utraty wartości poszczególnych składaków aktywów
   • wpływ na wycenę bilansową
   • wpływ utraty wartości na wynik finansowy oraz podstawę opodatkowania
   • case study ustalenia i wyceny utraty wartości aktywów
  8. Odpisy aktualizujące należności
   • moment ujęcia w księgach odpisu
   • wpływ na wycenę bilansową
   • zasady ujęcia w wyniku finansowym i podstawie opodatkowania
   • proces ustalenia i ewidencja księgowa odpisu aktualizującego należności na przykładzie
  9. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe
   • istota RMK
   • istota rozliczeń międzyokresowych przychodów
   • czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
   • zasady i metody tworzenia rezerw
   • przykład ewidencji księgowej
   • ustalenia rezerwy oraz rozliczeń międzyokresowych na przykładach
  10. Wybór rachunku zysków i strat
   • zasady jakimi należy kierować się przy wyborze rachunku zysków i strat
   • zasady sporządzania rachunku zysków i strat w wersji porównawczej
   • zasady sporządzania rachunku zysków i strat w wersji kalkulacyjnej
   • ewidencja kosztów w zakresie układu rodzajowego, kalkulacyjnego oraz pełna ewidencja kosztów
   • zmiana stanu produktów
  11. Zasady ewidencji działalności handlowej
  12. Zasady ewidencji działalności usługowej i produkcyjnej
  13. Rachunek kosztów i kalkulacja cen
  14. Odroczony podatek dochodowy
   • istota kalkulacji odroczonego CIT
   • różnice stałe i przejściowe
   • kalkulacja, ewidencja i prezentacja w bilansie – przykład
  15. Inwentaryzacja
   • metody inwentaryzacji
   • terminy inwentaryzacji
   • zasady rzetelnie prowadzonej inwentaryzacji
   • ewidencja księgowa
  16. Sprawozdanie finansowe
   • Bilans
   • Rachunek zysków i strat metodą porównawczą i kalkulacyjną
   • Rachunek przepływów pieniężnych
   • Informacja dodatkowa
   • uproszczenia w sprawozdawczości
   • zdarzenia po dniu bilansowym
   • analiza i weryfikacja kont
   • sporządzanie sprawozdania finansowego
  17. Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa
   • analiza pionowa i pozioma bilansu i rachunku zysków i strat
   • analiza wskaźnikowa
   • interpretacja wyników analizy
  18. Płace
   • zasady naliczania płac
   • ewidencja księgowa płac
   • kartoteki wynagrodzeń oraz informacje składne do urzędu skarbowego oraz ZUS
   • podróże służbowe pracowników

Wykłady prowadzą:

Prof. dr hab. Witold Modzelewski – najwybitniejszy dydaktyk podatkowy, nauczyciel największej w Polsce grupy specjalistów podatkowych. Profesor nauk prawnych zatrudniony od 45 lat na Uniwersytecie Warszawskim (od 28 lat profesor tej uczelni) prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 26 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 20 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Warszawskiego. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej. Jako doradca podatkowy (00001) od 39 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego oraz członek kapituły medalu USQUE AD FINEM im. Mjr. H. Dobrzańskiego – Hubala, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2010 oraz 2015-2019). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.

W każdy poniedziałek od ponad 15 lat publikowany jest „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

Jacek Pyssa – radca prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego oraz Podatku Dochodowego od osób Prawnych. Jest autorem i współautorem książek i publikacji w zakresie prawa podatkowego, w tym zwłaszcza podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, kodeksu karnego skarbowego oraz kontroli skarbowej. Jako współpracownik naukowy prowadzi zajęcia na Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej karierze przeprowadził ponad 800 szkoleń z zakresu prawa podatkowego. Kształci przyszłych doradców podatkowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, międzynarodowego prawa podatkowego oraz Kodeksu karnego skarbowego.

 

Mariusz Unisk – Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 09921, Dyrektor Generalny ds. Doradztwa Podatkowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego UW. Specjalizacja – podatek od towarów i usług, podatki dochodowe, PCC, podatki i opłaty lokalne.
Kieruje i koordynuje pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do kompleksowej optymalizacji podatkowej. Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych na tematy podatkowe, w szczególności „Komentarza do podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości” oraz „Komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług” jest także autorem wielu specjalistycznych artykułów na tematy podatkowe. Uznany wykładowca tematyki podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej i podatków i opłat lokalnych. Stały wykładowca Studium dla Doradców Podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków lokalnych. W swojej karierze przeprowadził ponad 500 szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

 

dr Mariusz Sokołek – praktyk i teoretyk rachunkowości, Kierownik i Adiunkt Katedry Rachunkowości, doktor nauk ekonomicznych, autor wielu artykułów i publikacji naukowych z rachunkowości i podatków, certyfikowany księgowy – Certyfikat Ministra Finansów, właściciel Kancelarii Księgowej, główny księgowy. Stały współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych w zakresie prowadzonych szkoleń i kursów. Dzięki wykształceniu i pracy naukowej na Uczelniach i jednoczesnej pracy zawodowej jako księgowy potrafi połączyć i w odpowiedni sposób przekazać wiedzę, a przede wszystkim nauczyć rachunkowości. Jego zajęcia mają scricte nastawienie praktyczne, ale przy gruntownej wiedzy teoretycznej. Kształci w Instytucie przyszłych doradców podatkowych oraz prowadzi szkolenia z zakresu przygotowania sprawozdań finansowych.

Marek Zagórski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant adwokacki. Od ponad 5 lat jest pracownikiem Instytutu Studiów Podatkowych. Odpowiedzialny jest za sporządzanie opinii prawno-podatkowych, pism procesowych, a także projektów aktów prawnych.
Współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. komentarza do ustawy o podatku akcyzowym, oraz komentarza do dyrektywy 2006/112/WE Autor licznych artykułów o tematyce prawnopodatkowej w Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych, a także Dzienniku Gazecie Prawnej i na portalu infor.pl.

Anna Stokłosa LL.M. – radca prawny. Dyrektor ds. doradztwa prawa pracy w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych. Specjalista prawa pracy, ubezpieczeń społecznych  i ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych. Prowadzi procesy w sprawach  z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia.

Krystian Łatka– prawnik, doradca podatkowy, wykładowca i konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, specjalizujący się w podatku od towarów i usług oraz obsłudze sporów podatkowych. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca na Studium dla Doradców i Ekspertów Podatkowych. Uczestnik wielu projektów szkoleniowych dla największych przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym kolejnych wydań komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług.

TERMIN, MIEJSCE:

8 października – 17 grudnia 2024 r. w godz. 9.00-16.00, zajęcia w formie online z bezpośrednim kontaktem z wykładowcami

 

CENA:

Cena za uczestnictwo wynosi 2990 zł wraz z materiałami.
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena wynosi 2690 zł wraz z materiałami.

Cena dla osoby rekomendowanej przez Uczestnika poprzednich edycji kursu wynosi 2590 zł.

 

Dla osób fizycznych istnieje możliwość płatności w dwóch ratach.

Opinie Absolwentów Kursu:

  • „Najważniejsze oraz najcenniejsze z kursu jest dla mnie podejście praktyczne. Tego potrzebowałam”.

 

  • „Kurs był profesjonalnie przygotowany, pełen treści merytorycznych. Duży nacisk prowadzących a w szczególności przez p. M. Sokołka kładziony był na umiejętności praktyczne i przekazanie własnych doświadczeń zawodowych. Każdy z uczestników chociaż był na różnym poziomie jeśli chodzi o wiedzę i doświadczenie myślę, że mógł pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę lub uzyskać nową zarówno z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych jak i z zakresu aktualnie obowiązującego prawa podatkowego”.

 

  • „Kurs, który naprawdę przygotowuje do zawodu. Dużo praktyki, nie sama teoria”.

 

  • „Dziękuję bardzo za możliwość uczestnictwa w organizowanym przez Państwa Instytut Kursie Głównego Księgowego. Dziękuję szczególnie za pełen profesjonalizm i bardzo praktyczne podejście Pana Mariusza Sokołka”.

 

  • „Bardzo dziękuje za profesjonalne szkolenie przygotowujące do pracy i dające wiedzę dla każdego uczestnika bez względu na “miejsce zakwalifikowania własnego poziomu wiedzy”.

 

  • „Program szkolenia – materiałowo i zakresowo wskazywał wszystkie zagadnienia potrzebne do swobodnego poruszania się w zakresach Rachunkowości”.

 

  • „Sposób przekazania wiedzy był dostępny i każdy uczestnik mógł swobodnie odnaleźć się w materiale”.

 

  • „Dyrektor od szkoleń przedstawił na początku kursu wykładowców jako pasjonatów podatków i rachunkowości. Nie pomylił się. Super jakość wykładów i organizacja całego kursu”

Uwaga! Możliwość dofinansowania

Szanowni Państwo,

 

Instytut Studiów Podatkowych należy do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dzięki temu obecnie w naszej ofercie jest wiele profesjonalnych szkoleń, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich aż do 80% wartości szkolenia.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Niestety z dofinansowania nie mogą skorzystać podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 

 


Oto 6 kroków na ścieżce do dofinansowania:

 1. Znajdź odpowiednie do swoich potrzeb szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych – link
 2. Skontaktuj się z Operatorem odpowiednim dla Twojej lokalizacji – link
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie operatora
 4. Podpisz umowę z operatorem
 5. Zarejestruj się i skorzystaj ze szkolenia poprzez Bazę Usług Rozwojowych
 6. Otrzymaj refundację poniesionych kosztów szkolenia.

Z pozdrowieniami

Dział Szkoleń

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

szkolenia@isp-modzelewski.pl

22 517 30 90

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej