Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych

online – 5 października 2024 r. – 23 lutego 2025 r. z nagrywaniem

Daty innych szkoleń

Szkolenie prowadzone będzie w formie online. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Zajęcia będą transmitowane ze szkolenia, które będzie odbywało się w czasie rzeczywistym w Warszawie.

Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon oraz głośniki.

W czasie transmisji będziecie Państwo mogli zadawać również pytania.

Wszystkie zajęcia będą nagrywane, a nagrania na bieżąco będziemy udostępniać Uczestnikom Kursu.

W październiku 2024 r. rozpocznie się w Warszawie kolejna edycja Kursu dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych, będącego najstarszym, istniejącym od 1996 roku tego typu przedsięwzięciem dydaktycznym w Polsce.

Terminy wykładów

online


5-6 października 2024

 


12-13 października 2024

 


19-20 października 2024

 


26-27 października 2024

 


16-17 listopada 2024

 


 


23-24 listopada 2024

 


30 listopada -1 grudnia 2024

 


7-8 grudnia 2024

 


14-15 grudnia 2024

 


11-12 stycznia 2025

 


 


18-19 stycznia 2025

 


25-26 stycznia 2025

 


1-2 lutego 2025

 


15-16 lutego 2025

 


22-23 lutego 2025

 


 

 
Kurs obejmuje aż 174 godziny zajęć!
 

Aż 30 dni szkoleniowych

W programie uwzględniliśmy przerwy na długie weekendy oraz przerwę wakacyjną.

 

W przypadku nieobecności na zajęciach istnieje możliwość nieodpłatnego „odrobienia” zajęć w kolejnej edycji Studium – do 6 dni szkoleniowych.

Cel kursu

Celem Kursu jest przekazanie Uczestnikom niezbędnego kompendium wiedzy z zakresu podatków, prawa podatkowego. Doświadczeni Wykładowcy poprowadzą zajęcia zarówno od strony teoretycznej, jak i, dzięki doświadczeniom codziennej pracy zawodowej, od strony praktycznej.

Wykładowcy

Zajęcia są prowadzone w atrakcyjny sposób m.in. dzięki praktycznym umiejętnościom dydaktycznych naszych Wykładowców. Wykładowcami jest od lat grono najwybitniejszych znawców problematyki podatkowej, o wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym. Wśród nich są: pracownicy naukowi uczelni warszawskich przede wszystkim: Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Prawa i Administracji, Szkoły Głównej Handlowej, sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjaliści z resortu finansów oraz pracownicy Instytutu Studiów Podatkowych. 
Kurs ma elitarny charakter. Zajęcia mają głównie formę warsztatów praktycznych, co zapewni Uczestnikom bliski kontakt z Wykładowcą, sprzyjające warunki dydaktyczne oraz możliwość zadawania wykładowcom pytań. Uczestnicy powyższego Kursu mają gwarancję uzyskania najwyższego poziomu prowadzenia zajęć, prezentacji najbardziej aktualnych problemów podatkowych, w tym przygotowania do egzaminu prowadzonego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną, a co za tym idzie przygotowania do wypełniania przyszłych obowiązków zawodowych.

Termin

Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w Warszawie w siedzibie Instytutu Studiów Podatkowych przy ul. Kaleńskiej 8 z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej i długich weekendów.

 

Zajęcia w soboty odbywają się w godz. 10:00-15:00 a w niedzielę 9:00-14:00

 

Inauguracja Kursu w Warszawie odbędzie się w dniu 5 października 2024 r. o godz. 10.00. Zakończenie Kursu przewidziane jest na 23 lutego 2025 r.

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami. Wbudowana kamera i mikrofon nie są konieczne.

Nie musicie Państwo udostępniać swojego wizerunku.

Koszt uczestnictwa:

Koszt uczestnictwa w Kursie wynosi 4290 zł wraz z materiałami. Cena dla osoby rekomendowanej przez Uczestników poprzednich edycji kursu „Kursu dla Ekspertów i Doradców Podatkowych” wynosi 3680 zł. Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach: pierwsza rata – w wysokości 2500 zł – płatna do dnia rozpoczęcia Kursu, druga rata płatna w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia Kursu. Dla osób fizycznych, dokonujących zgłoszenia na Kurs możliwość płatności w pięciu równych ratach. W przypadku wpłaty dokonanej później niż tydzień przed rozpoczęciem zajęć prosimy Państwa o przedstawienie kopii przelewu przy rejestracji w dniu inauguracji Kursu. Koszt uczestnictwa nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia, które uczestnik musi zapewnić sobie i pokryć we własnym zakresie. Uczestnicy Kursu, w ramach odpłatności za kurs, otrzymają materiały dotyczące głównych problemów związanych z zagadnieniami omawianymi w trakcie zajęć. 

 

Szczegółowy harmonogram Kursu, wraz z datami poszczególnych wykładów, otrzymają Państwo pięć dni przed zajęciami inauguracyjnymi. Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres: szkolenia@isp-modzelewski.pl lub faksem na numer (22) 517 30 97 lub pocztą na adres Instytutu. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod numerem 601 365 765.

 

Wszyscy Uczestnicy Kursu otrzymają w formie elektronicznej odpowiedzi na pytania testowe, otwarte i kazusy, które obowiązują na egzaminie dla doradcy podatkowego.

Program Kursu dla Ekspertów i Doradców Podatkowych: 174 godziny zajęć

Blok I – 6 godzin
Źródła prawa i wykładnia prawa: hierarchia aktów normatywnych, wykładnia Trybunału Konstytucyjnego, uchwały Sądu Najwyższego, rola judykatury sądów powszechnych, interpretacja prawa przez organy podatkowe, metody wykładni i interpretacji prawa – prowadzący: Jacek Pyssa – dyrektor Departamentu Prawnego i Podatków Dochodowych ISP. (6 godzin)

 

Blok II – 6 godzin
Analiza podatkowa: omówienie skutków operacji gospodarczych i planowania podatkowego na przykładach zalecanych przez Ministerstwo Finansów – prowadzący: Mirosław Siwiński – doradca podatkowy. (6 godzin)

 

Blok III – 6 godzin
Podstawy międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego: umowy międzynarodowe dotyczące zapobiegania podwójnemu opodatkowania, międzynarodowe konwencje modelowe, rozporządzenia i dyrektywy Unii Europejskiej, przepisy polskiego prawa podatkowego regulujące opodatkowanie dochodów zagranicznych – prowadzący: Jacek Pyssa – dyrektor Departamentu Prawnego i Podatków Dochodowych ISP. (6 godzin)

 

Blok IV – 78 godzin – materialne prawo podatkowe
Podatek od towarów i usług: podmiot podatku, miejsce płatnika od towarów i usług, zasady rejestracji podatników podatku od towarów i usług, czynności podlegające opodatkowaniu – przedmiot podatku, czynności nie podlegające ustawie, podstawa opodatkowania – obrót, podstawa opodatkowania w imporcie, stawki podatku – stawka podstawowa i stawki preferencyjne, ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, zasady odliczeń i zwrotu różnicy podatku, deklaracje podatku od towarów i usług, korekta deklaracji, obrót wewnątrzwspólnotowy po 1 maja 2004 r. – prowadzący: prof. dr hab. Witold Modzelewski – Prezes ISP (6 godzin); Mariusz Unisk – Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego ISP (6 godzin); Krystian Łatka – konsultant podatkowy ISP. (6 godzin)

Podatek akcyzowy i oznaczanie wyrobów znakami skarbowymi akcyzy: podatnicy i przedmiot opodatkowania, stawki podatku, zasady określania zobowiązania podatkowego; znaki skarbowe akcyzy – zakres obowiązku i zasady stosowania, deklaracje podatkowe, nowe zasady dotyczące akcyzy od 1 maja 2004 r. – prowadzący: Mirosław Siwiński – doradca podatkowy. (6 godzin)

Podatek dochodowy od osób fizycznych (część I i II): zasady ogólne, podatnicy i płatnicy podatku, przychód i jego źródła, wyłączenia spod opodatkowania, zwolnienia podatkowe, koszty uzyskania przychodów i dochody z innych źródeł niż działalność gospodarcza, podstawa opodatkowania a dochód, ulgi podatkowe, rozliczenia podatkowe – okresowe i roczne, skutki reformy ubezpieczeń społecznego i zdrowotnego – prowadzący: Anna Karczewska – doradca podatkowy. (12 godzin)

Podatek dochodowy od osób fizycznych (część III): działalność gospodarcza i wolne zawody jako źródło przychodów, pojęcia przychodu, kosztów uzyskania i dochodu z działalności gospodarczej, zasady opodatkowania w formach zryczałtowanych, stawki podatkowe, zasady ewidencjonowania, pobór podatku i terminy płatności. – prowadzący: prof. dr hab. Witold Modzelewski – prezes ISP. (6 godzin)

Podatek dochodowy od osób prawnych (cz. I i II): podatnik i płatnik, przedmiot i podstawa opodatkowania, zwolnienia podatkowe, ulgi i odliczenia. – prowadzący: Jacek Pyssa – dyrektor Departamentu Prawnego i Podatków Dochodowych ISP. (12 godzin)

Podatki i opłaty samorządowe: aktualny system podatków samorządowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu), opłaty lokalne, organy podatkowe, kataster fiskalny i podatek katastralny – koncepcja i perspektywy wprowadzenia. – prowadzący: Mariusz Unisk – dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego w ISP. (6 godzin)

Podatki samorządowe cz. II, Podatek o czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn. – prowadzący: Mariusz Unisk – dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego w ISP. (6 godzin)

Zobowiązania podatkowe i Ordynacja podatkowa (część materialnoprawna): podstawowe instytucje części ogólnej prawa podatkowego, obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe, powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych, zasady odpowiedzialności podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób trzecich – prowadzący: Justyna Zając-Wysocka – Prezes MISP. (12 godzin)

 

Blok V – 18 godzin
Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji (cz. I, II, III): podstawowe instytucje postępowania podatkowego: odwołania, skargi, skargi kasacyjne, zasady postępowania przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, podstawowe instytucje oraz zasady postępowania egzekucyjnego – prowadzący: Justyna Zając-Wysocka – Prezes MISP. (18 godzin)

 

Blok VI – 6 godzin
Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne: podstawowe instytucje prawa celnego, odprawa celna, dopuszczenie towaru na obszar celny, postępowanie celne, podstawa naliczania cła, postępowanie celne, pozycja strony, organy celne – prowadzący: Robert Lubiecki – ekspert w zakresie kodeksu celnego. (6 godzin)

 

Blok VII – 6 godzin
Prawo dewizowe: podstawowe instytucje prawa dewizowego, wartości dewizowe, obrót dewizowy – ograniczenia i zwolnienia. – prowadzący: praktyk – specjalista z Ministerstwa Finansów. (6 godzin)

 

Blok VIII – 6 godzin
Prawo karne skarbowe: podstawowe instytucje prawa karnego skarbowego, ustawa karna skarbowa – zagadnienia szczegółowe – prowadzący: Anna Karczewska – doradca podatkowy. (6 godzin)

 

Blok IX – 6 godzin
Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa: rządowe organy podatkowe i ich struktura, samorządowe organy podatkowe, kompetencje organów podatkowych, kontrola podatkowa i skarbowa, modyfikacje w pozycji prawnoustrojowej wprowadzone w Ordynacji podatkowej – prowadzący: Jacek Pyssa – dyrektor Departamentu Prawnego i Podatków Dochodowych ISP. (6 godzin)

 

Blok X – 12 godzin – rachunkowość
Rachunkowość: podstawowe zasady rachunkowości – prowadzący: Mariusz Sokołek – specjalista w zakresie rachunkowości. (6 godzin)

Rachunkowość podatkowa: standardy międzynarodowe, zagadnienia szczegółowe – prowadzący: Mariusz Sokołek – specjalista w zakresie rachunkowości. (6 godzin)

 

Blok XI – 6 godzin
Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych: zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencja w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, rejestry sprzedaży i zakupu w podatku od towarów i usług, rejestry w podatku akcyzowym – prowadzący: Mariusz Sokołek – specjalista w zakresie rachunkowości. (6 godzin)

 

Blok XII – 6 godzin
Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa: zasady wpisu na listę doradców podatkowych, prawa i obowiązki doradcy podatkowego, zasady wykonywania zawodu, tworzenie i wdrażanie instrukcji podatkowych, jako nowoczesnej metody zarządzania rozliczeniami podatkowymi – prowadzący: prof. dr hab. Witold Modzelewski – Prezes ISP. (6 godzin)

 

Blok XIII – 6 godzin 
Problematyka przygotowania pism procesowych – prowadzący: Justyna Zając-Wysocka – Prezes MISP. (6 godzin)

 

Blok XIV – 6 godzin 
Raportowanie schematów podatkowych – prowadzący: Marek Zagórski – konsultant podatkowy ISP. (6 godzin)

Osoby zainteresowane uzyskaniem tytułu doradcy podatkowego zobowiązane są do złożenia w MF stosownych dokumentów.
 
http://www.mf.gov.pl
 
Numer telefonu do Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego: tel. (22) 694 52 49
 

Opinie Absolwentów Kursu:

„Ja osobiście wróciłam po latach, uczestnicząc wcześniej w studiach podyplomowych. Choć grono wykładowców nieco się zmieniło zarówno wtedy jak i dziś z całym przekonaniem namawiam do uczestnictwa w kolejnych edycjach i pozostałych szkoleniach Instytutu Studiów Podatkowych”.

„Dla mnie jest to kurs na najwyższym poziomie- zarówno merytorycznym jak i organizacyjnym. Kurs wyróżnia kadra prowadząca i organizująca szkolenia oraz wyjątkowe podejście do Uczestników- niezwykle przyjazne nastawienie, ogromne doświadczenie Wykładowców-Praktyków i zaangażowanie w trakcie zajęć, dbałość o wyjaśnienie naprawdę wszelkich, najmniejszych wątpliwości, bogate materiały dydaktyczne. Kurs zorganizowany w formule online, zdecydowałam się na jego rozpoczęcie i mogłam go dokończyć- w trakcie trwania kursu przyszła na świat moja córka. Nie zdecydowałabym się w tym roku na kurs w tradycyjnej formie stacjonarnej. Dla mnie było to idealne rozwiązanie. Polecam wszystkim kandydatom na DP oraz księgowym, którzy potrzebują rzetelnej wiedzy podatkowej stosowanej w praktyce”.

„Kurs prowadzony na najwyższym możliwym poziomie. Kadra wykładowcza z niesamowitą wiedzą oraz dużym doświadczeniem w sferze podatkowej ”.

„Dziękuję za świetną organizację za wspaniałych i świetnie przygotowanych w profesjonalny sposób przekazujących wiedzę  wykładowców. Jeżeli będę miała informację, że ktoś jest chętny na kurs to na pewno polecę  Państwa Instytut. Jeszcze raz bardzo dziękuję i jestem wdzięczna że mogłam uczestniczyć w tym kursie”.

„Merytorycznie i praktycznie prowadzący zaprezentowali najwyższy możliwy poziom. Tworzycie Państwo w pełni zintegrowany zespół specjalistów najwyższej klasy 🙂 ”.

„Kurs w mojej opinii przeprowadzony bardzo profesjonalnie. Ogromny zasób wiedzy i materiałów. polecam serdecznie”.

„Cel kursu został zrealizowany w stopniu wyższym niż zakładałam. Polecam”.

„Fantastycznie było uczestniczyć w spotkaniach z Wykładowcami, którzy maja ogromna wiedzę merytoryczna i praktyczną. Ponadto umiejętność przekazywania wiedzy przez prowadzących, utwierdza w przekonaniu, że tak trudną profesję jaką jest doradztwo podatkowe można wykonywać z pasją”.

„Ze swej strony zaś bardzo gorąco dziękuję Panu oraz Wszystkim Wykładowcom za cierpliwość, zapał oraz  miłą atmosferę”.

„Udział w Państwa kursie był przyjemnością i poleciłabym go wszystkim, którzy zajmują się podatkami”.

„Kurs przygotowawczy dla Ekspertów Księgowych i Doradców Podatkowych spełnia wszelkie wymogi pod względem jakości i zawartości merytorycznej”.

„Niezmiernie cieszę się że miałam okazję uczestniczyć w takim przedsięwzięciu jakim był Kurs dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych. Profesjonalna organizacja profesjonalni wykładowcy i żadnych niedomówień. Możliwość zdalnego uczestnictwa również ma swoje zalety, tym bardziej że w żaden sposób nie umniejszyła randze kursu. Możliwość zadawania pytań i błyskawiczne, wyczerpujące odpowiedzi pozwoliły na kompleksowe zadowolenie kursanta😊”.

 

Uwaga! Możliwość dofinansowania

Szanowni Państwo,

 

Instytut Studiów Podatkowych należy do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dzięki temu obecnie w naszej ofercie jest wiele profesjonalnych szkoleń, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich aż do 80% wartości szkolenia.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Niestety z dofinansowania nie mogą skorzystać podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 

W załączeniu wykaz szkoleń na które możecie Państwo uzyskać dofinansowanie.

 


Oto 6 kroków na ścieżce do dofinansowania:

  1. Znajdź odpowiednie do swoich potrzeb szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych – link
  2. Skontaktuj się z Operatorem odpowiednim dla Twojej lokalizacji – link
  3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie operatora
  4. Podpisz umowę z operatorem
  5. Zarejestruj się i skorzystaj ze szkolenia poprzez Bazę Usług Rozwojowych
  6. Otrzymaj refundację poniesionych kosztów szkolenia.

Z pozdrowieniami

Dział Szkoleń

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

szkolenia@isp-modzelewski.pl

22 517 30 90

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej