Dokumentacja kadrowa wymagana nowelizacją kodeksu pracy w 2023 r. - warsztat na wzorach procedur, polityk i wniosków do opracowania w związku z wejściem w życie nowych przepisów w życie

Szkolenie nagrane wraz z udziałem Uczestników i pytaniami

Czasz trwania szkolenia wraz z przerwami wynosi 4 godziny i 20 minut

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się online poprzez nasz formularz „zapisz się” na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia dokonaj wpłaty i wyślij ją zwrotnie na mail z którego zostało wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W odpowiedzi my wyślemy unikatowy kod z dostępem do szkolenia, który będzie działał przez 7 dni.

Zapraszamy Państwa do zakupu 7 dniowego dostępu do szkolenia, które zostało nagrane w dniu 14 kwietnia 2023 r. wraz z udziałem Uczestników i zadawanymi przez nich pytaniami.

W 2023 roku do Kodeksu pracy zostaje wprowadzone badanie stanu trzeźwości oraz praca zdalną. Kolejne zmiany w prawie pracy są wymagane wdrożeniem dyrektywy 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz Dyrektywa 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Implementacja prawa europejskiego oznacza zmiany w umowach o pracę oraz w uprawnieniach związanych z rodzicielstwem. Nowe przepisy wymagają od każdego pracodawcy opracowania od kilku do kilkudziesięciu nowych dokumentów kadrowych.

Korzyści udziału w szkoleniu:

uczestnik otrzyma kompletną checklistę procedur, polityk, zasad i wniosków, które każdy pracodawca powinien opracować przed wejściem w życie nowych przepisów

uczestnik otrzyma gotowe wzory dokumentów bądź zostanie przeprowadzony warsztat opracowania propozycji zapisów ze wskazaniem treści obligatoryjnych oraz takich, które warto uwzględnić

CEL szkolenia:

Celem szkolenia jest:

poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących zmian w prawie pracy

wyposażenie uczestników szkolenia w komplet dokumentów wymaganych nowelizacją Kodeksu pracy – albo jako gotowy wzór dokumentu albo jako wypracowany podczas zajęć model procedury, polityki bądź zasad

UCZESTNICY SZKOLENIA: osoby zajmujące się kadrami, dyrektorzy, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów kadr i płac, osoby zajmujące się zawodowo zatrudnianiem pracowników, osoby prowadzące biura księgowe, rachunkowe, prawne, osoby chcące usystematyzować wiedzę z zakresu kadr.

 

 1. Praca zdalna
  1. Wprowadzenie pracy zdalnej do zakładu pracy krok po kroku
  2. Dokumentacja pracy zdalnej – checklista dokumentów do opracowania
  3. Porozumienie / regulamin pracy zdalnej – warsztat
   1. treści obligatoryjne – jak sformułować:
    • zasady rozliczenia zwrotu kosztów, ekwiwalentu, ryczałtu
    • zasady porozumiewania się pracodawcy z pracownikiem
    • zasady kontroli
   2. treści fakultatywne
  4. Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) – dodatkowe zapisy dla pracownika wykonujące pracę zdalną – warsztat, wzór, forma, termin
  5. Procedura ochrony danych osobowych
   1. treści obligatoryjne i fakultatywne – warsztat
   2. wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z procedurą
  6. Współpraca z BHPowcem przy przygotowaniu dokumentacji – jakich zapisów wymagać od BHPowca?
   1. ocena ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk pracy zdalnej –
   2. informacja zawierająca zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej
  7. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej
   1. termin
   2. forma
   3. wzór
  8. Współpraca z informatykiem przy przygotowaniu dokumentacji – jakich zapisów wymagać przy opracowaniu zasad instalacji, konserwacji i serwisu powierzonych narzędzi pracy
  9. Umowa o pracę – zapisy dodatkowe dla pracownika świadczącego pracę zdalną -warsztat
  10. Polecenie pracodawcy świadczenia pracy zdalnej – warsztat
   1. termin
   2. forma
   3. opracowanie wzoru polecenia
  11. Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej – wzór
  12. Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej
   1. wzór
   2. forma
   3. obowiązek uwzględnienia , przyczyny odmowy uwzględnienia
  13. Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej – wzór, forma, termin, obowiązek uwzględnienia
  14. Wniosek o świadczenie pracy zdalnej okazjonalnej – wzór, forma, termin, obowiązek pracodawcy uwzględnienia
 2. Kontrola trzeźwości i obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu
  1. Wprowadzenie kontroli trzeźwości lub kontroli obecności środków działających podobnie do alkoholu do zakładu pracy krok po kroku
  2. Dokumentacja– checklista dokumentów do opracowania
  3. Zapisy regulaminu pracy / obwieszenia – warsztat
   1. treści obligatoryjne
   2. treści fakultatywne
  4. Oświadczenie pracownika o poinformowaniu o zasadach kontroli
   1. wzór
   2. forma
   3. miejsce przechowania
  5. Dokumentacja przeprowadzonej kontroli wzór, treść, forma, gdzie przechowywać
  6. Wpis do ewidencji czasu pracy okresu niedopuszczenia pracownika do pracy
   1. wynik wskazujący na alkohol / środki działające podobnie do alkoholu
   2. wynik wskazujący na brak alkoholu środków działających podobnie do alkoholu
  7. Obwieszenie dla zleceniobiorców – treść, wzór
 3. Dyrektywa 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej
  1. Aktualizacja informacji o równym traktowaniu w zatrudnieniu – wzór
  2. Nowe treści umowy o pracę – wzór
  3. Nowy wzór informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) -warsztat
   1. zasady pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią
   2. zasady dotyczące przechodzenia ze zmiany na zmianę
   3. zasady przemieszczania się miedzy miejscami wykonywania pracy
   4. procedura rozwiązania stosunku pracy
  4. Polityka szkoleniowa pracodawcy – warsztat
  5. Informacja dla pracownika skierowanego do świadczenia pracy za granicą – wzór, termin, forma
  6. Wniosek pracownika o zatrudnienie na podstawie przewidywalnych warunków zatrudnienia (w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony)
   1. wzór
   2. Warunki złożenia wniosku
   3. obowiązek uwzględnienia, możliwość odmowy
   4. Odpowiedź pracodawcy na wniosek – wzór, termin, forma
  7. Procedura awansu – warsztat (nowy dokument wymagany proponowanym brzmieniem art. 942 KP
 4. Dyrektywa 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów
  1. Zwolnienie z powodu siły wyższej
   1. warunki udzielenie zwolnienia, kalkulacja wynagrodzenia,
   2. wniosek – wzór, forma, termin złożenia
  2. Urlop opiekuńczy
   1. warunki udzielenia urlopu
   2. wniosek – wzór, forma, termin złożenia
  3. Wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy
   1. co to jest elastyczna organizacja pracy
   2. kto może złożyć wniosek
   3. korzyści złożenia wniosku
   4. wniosek – wzór, forma, obowiązek uwzględnienia przez pracodawcę
   5. informacja pracodawcy o (nie)uwzględnieniu wniosku o elastyczną formę zatrudnienia – wzór, termin, forma
  4. Aktualizacja zgód rodzica dziecka do 8 roku życia (praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej) – wzór, miejsce przechowywania
  5. Wnioski związane z rodzicielstwem (urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski)
   1. planowane zmiany
   2. wzory
   3. forma i termin złożenia
   4. planowane przepisy przejściowe

Szkolenie prowadziła:

Anna Stokłosa LL.M. – radca prawny. Dyrektor ds. doradztwa prawa pracy w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych. Specjalista prawa pracy, ubezpieczeń społecznych  i ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych. Prowadzi procesy w sprawach  z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia.

Cena:

Cena za dostęp do szkolenia przez 7 dni z jednego urządzenia (komputer lub telefon) wynosi 249 zł netto (306,27 brutto)

 

Nie można udostępniać zakupionego szkolenia osobom trzecim. Grozi to odpowiedzialnością karną. Instytut współpracuje z firmą, która na co dzień zajmuje się przeciwdziałaniem nielegalnemu udostępnianiu filmów. Na jednym urządzeniu w czasie 7 dni możecie Państwo obejrzeć szkolenie wielokrotnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej