Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 5/2018

 

 

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 

Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający
informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w
Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

Spis treści:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: Refleksje na dwudziestopięciolecie podatku akcyzowego w Polsce

 

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych ? Marek Zagórski
 2. Projektowane zmiany zasad opodatkowania ubytków wyrobów akcyzowych ? Joanna Kiszka
 3. Projekt rozporządzenia w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów ? Aleksandra Garbarczyk
 4. Dokonywanie zmian w zgłoszeniu rejestracyjnym dla celów podatku akcyzowego w przypadku zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwa osoby fizycznej ? Joanna Kiszka
 5. Opłata emisyjna od zakupu paliwa ? Aleksandra Garbarczyk
 6. Kolejność podmiotów zobowiązanych do zapłacenia akcyzy ? Łukasz Cebula
 7. Magazynowanie na terenie składu podatkowego wyrobów nieakcyzowych ? Kacper Wolak
 8. Jednofazowość podatku akcyzowego ? Agata Strocka
 9. Ogólne zasady kontynuacji działalności przez przedsiębiorstwo w spadku w zakresie związanym z opodatkowaniem akcyzą ? Joanna Kiszka
 10. Uzyskanie statusu podatnika podatku akcyzowego ? Agata Strocka

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

 1. Zerowa stawka akcyzy dla gazu LNG i CNG przeznaczonego do napędu silników spalinowych ? Sebastian Kopacz
 2. Co należy rozumieć przez proces elektrolityczny na gruncie podatku akcyzowego? ? Maciej Jendraszczyk
 3. Czy w przypadku świadczenia usług magazynowania wyrobów energetycznych zawsze występuje obowiązek przechowywania wyrobów energetycznych w zbiornikach podlegających kontroli prawnej? ? Joanna Kiszka
 4. Co należy rozumieć przez podtrzymywanie procesów produkcji energii elektrycznej? ? Maciej Jendraszczyk
 5. Zakres wyrobów energetycznych, które podlegają obowiązkowi znakowania i barwienia ? definicja ? Malwina Sik
 6. Sprzedaż samochodów ciężarowych z zatankowanym paliwem ? Kacper Wolak
 7. Obowiązki sprzedawcy oleju opałowego ? Malwina Sik
 8. Czytelne kopie oświadczeń a zastosowanie stawki podatku akcyzowego w wysokości 232,00 z/1.000 litrów  ? Alan Lipnicki
 9. Definicja wyrobu węglowego ? Marek Zagórski
 10. Zwolnienie paliwa nabywanego dla celów żeglugi ? Alan Lipnicki
 11. Czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą od wyrobów gazowych ? Marek Zagórski
 12. Wiedza organu o podmiocie dokonującym obrotu paliwem silnikowym na wcześniejszym etapie ? Agata Strocka
 13. Podmioty akcyzy od wyrobów gazowych – Marek Zagórski
 14. Czy pył tytoniowy stanowiący odpad produkcyjny powstały w związku z produkcją wyrobów tytoniowych i przeznaczony jako surowiec do produkcji pelletu jest wyrobem energetycznym w rozumieniu ustawy akcyzowej? – Alan Lipnicki

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 1. Zmiana przepisów regulujących podatek akcyzowy od alkoholu w UE ? Malwina Sik
 2. Rozliczania ubytków alkoholu etylowego powstałych w produkcji wódek kolorowych w składzie podatkowym ? Kacper Wolak

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

 1. Podstawa opodatkowania cygaretek z filtrem ? Maciej Jendraszczyk
 2. Czynności polegające na nałożeniu etykiety, załączeniu ulotki oraz opakowaniu produktu w opakowania jednostkowe nie decydują o tym iż jest to proces produkcji płynów do papierosów ? Martyna Betiuk
 3. Wypożyczenie suszu tytoniowego oraz zmiana jego składu chemicznego ? Malwina Sik
 4. Prawnopodatkowa kwalifikacja mokrego tytoniu ? Marek Zagórski
 5. Definicja suszu tytoniowego ? Malwina Sik
 6. Owijki ze sprasowanego tytoniu są wyrobem akcyzowym ? Alan Lipnicki

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

 1. Zmiany w samochodzie jako niewpływające na jego klasyfikację dla potrzeb akcyzy ? Kacper Wolak
 2. Wykorzystywanie samochodu osobowego „jak ciężarowego” nie ma znaczenia dla jego klasyfikacji na gruncie podatku akcyzowego ? Alan Lipnicki

ZNAKI AKCYZY

 1. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy ? Kacper Wolak

 

Instrukcje Podatkowe Instytutu Studiów Podatkowych

Wydawnictwa Instytutu Studiów Podatkowych

Polisy Podatkowe