Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 6/2018

 

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 

Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający
informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w
Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

Spis treści:

Tekst
prof. Witolda Modzelewskiego:
Co powinna ustalić komisja śledcza w sprawie wyłudzeń w podatku
akcyzowym w latach 2007-2015?

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

 1. Projekt rozporządzenia w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów ? Sebastian Kopacz
 2. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym ? drugi nabór wniosków ? Rafał Linka
 3. Przekształcenie podmiotu prowadzącego skład podatkowy w spółkę z o.o. ? Maciej Jendraszczyk
 4. Weryfikacja podstawy opodatkowania przez organ ? Kacper Wolak
 5. Dokumentacja konieczna do  złożenia wniosku o zwrot zapłaconej akcyzy ? Malwina Sik
 6. Podatek akcyzowy jako podatek konsumpcyjny ? Agata Strocka
 7. Zgłoszenie rejestracyjne w podatku akcyzowym a wtórny obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym ? Alan Lipnicki
 8. Opodatkowanie ubytków i niedoborów ? Agata Strocka
 9. Okres oprocentowania nadpłaty powstałej z tytułu wydania wyroku TSUE ? Alan Lipnicki
 10. Niedopuszczalność lokalizowania składu podatkowego na bunkierce ? Agata Strocka
 11. Status producenta rolnego na dzień złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego ? Alan Lipnicki

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

 1. Zerowa akcyza na CNG i LNG ? nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym ? Malwina Sik
 2. Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych ? Sebastian Kopacz
 3. Preferencyjne stawki akcyzy w przypadku braku złożenia w terminie zestawienia oświadczeń ? jedynie w przypadku bezspornego zużycia zakupionego paliwa do celów uprawniających do stosowania stawki preferencyjnej ? wyrok TSUE ? Marek Zagórski
 4. Opodatkowanie akcyzą wyrobu energetycznego w postaci dodatku przeciwko szlakowaniu kotłów o kodzie CN 3811 90 00  – Joanna Kiszka
 5. Warunek zastosowania preferencyjnej stawki podatku akcyzowego w przypadku sprzedaży oleju opałowego ? Kacper Wolak
 6. Ewidencjonowanie paliw ciekłych przez podmiot prowadzący skład podatkowy na podstawie ilości wyrobów wskazanej w dokumencie handlowym ? Joanna Kiszka
 7. Pojęcie paliw silnikowych ? Kacper Wolak
 8. Uregulowanie krajowe przewidujące podatek na usługę użyteczności publicznej w zakresie energii elektrycznej ? Pojęcie „szczególnego celu” ? Przestrzeganie minimalnego poziomu opodatkowania ? Malwina Sik
 9. Podstawa i stawka opodatkowania wyrobów gazowych ? Marek Zagórski
 10. Orzekanie co do opłaty paliwowej w oparciu o niepełne ustalenia dowodowe ? Malwina Sik
 11. Najważniejsze elementy systemu zwolnień akcyzy od wyrobów gazowych ? Marek Zagórski
 12. Wiedza organu o podmiocie dokonującym obrotu paliwem silnikowym na wcześniejszym etapie ? Agata Strocka
 13. Moment powstania obowiązku podatkowego od wyrobów węglowych ? Marek Zagórski

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 1. Zwolnienie od podatku akcyzowego napojów alkoholowych dostarczanych na pokłady samolotów ? Maciej Jendraszczyk
 2. Przesłanki uznania napoju alkoholowego za piwo ? Agata Strocka

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

 1. Uznanie produktu akcyzowego za papieros lub tytoń do palenia ? Kacper Wolak
 2. Przydatność do palenia a zanieczyszczenie wyrobu ? Alan Lipnicki

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

 1. Sposób obliczania podstawy opodatkowania w akcyzie w przypadku wykupu samochodu stanowiącego przedmiot leasingu operacyjnego na terytorium państwa członkowskiego UE ? Joanna Kiszka
 2. Pojazdy pogrzebowe należy zaklasyfikować jako pojazdy przeznaczone do przewozu osób (pozycja CN 8703) ? Łukasz Cebula
 3. Zwrot zapłaconej akcyzy w przypadku rejestracji czasowej pojazdu przed dokonaniem dostawy wewnątrzwspólnotowej ? Joanna Kiszka
 4. Zwrot akcyzy od pojazdów wynajętych za granicą. ? Łukasz Cebula

 

ZNAKI AKCYZY

 1. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy ? Sebastian Kopacz
 2. Rodzaje znaków akcyzy ? Marek Zagórski

 

 

Instrukcje Podatkowe Instytutu Studiów Podatkowych

Wydawnictwa Instytutu Studiów Podatkowych

Polisy Podatkowe