Sukcesy i osiągnięcia

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2013 r. sygn. akt I FSK 1385/12

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił złożoną skargę kasacyjną i uznał, że samorządowy zakład budżetowy nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie wykonywanych zadań własnych gminy, która go utworzyła. Wyrok ten jest ważny w kontekście uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 24 czerwca 2013 r. o sygn. akt I FPS 1/13. W uchwale tej NSA uznał, iż w świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami podatku od towarów i usług. Odniósł się jednocześnie do podmiotowości podatkowej samorządowych zakładów budżetowych i uznał, że mogą one być podatnikami podatku od towarów i usług. Dlatego też ważnym jest stwierdzenie, jak w przedmiotowej sprawie, iż pomimo tego że samorządowe zakłady budżetowe mogą posiadać podmiotowość prawnopodatkową w podatku od towarów i usług, to świadczenie przez nie czynności w zakresie realizacji zadań własnych gminy nie jest świadczeniem usług w rozumieniu podatku od towarów i usług, a co za tym idzie nie podlegają one opodatkowaniu tym podatkiem.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2013 r. sygn. akt I FSK 1230/12

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił złożoną skargę kasacyjną i uznał, że art. 54 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r., powinien mieć zastosowanie w drodze analogii w przypadku przeprowadzonej wobec podatnika podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów kontroli celnej. powołany przepis w tym okresie stanowił, że odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres od dnia wszczęcia kontroli podatkowej do dnia doręczenia decyzji w sprawie będącej przedmiotem kontroli podatkowej, jeżeli postępowanie podatkowe nie zostało wszczęte w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli. W przedmiotowym wyroku NSA stanął na stanowisku, iż sytuacja podatnika podatku od towarów i usług, wobec którego organ celny przeprowadził kontrolę celną i następnie wszczął postępowanie podatkowe określając zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług, związane z importem towarów, wykazuje podobieństwa do położenia podatników, wobec których przeprowadzono kontrolę podatkową. Dlatego też taki sposób różnicowania sytuacji prawnej podatników nie sposób pogodzić ze standardami konstytucyjnymi, w szczególności z zasadą równości wobec prawa.

Podatek od towarów i usług

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie II FSK 1205/07

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 21 kwietnia 2009 r.
w sprawie I FSK 59/08

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie I FPS 1/08.

Sprawa I FSK 1328/08

Decyzja Dyrektora Izby Celnej
w Katowicach z 11.06.2010 r.
nr sprawy 330000-IAGW-91161-109/2009/MT.

ILPB3/423-14/10-6/MM

ILPB3/423-14/10-7/MM

Wyrok WSA w Poznaniu
z 20.01.2010 r. sygn. akt I SA/Po 913/09.

I SA/Po 492/09

Wyrok WSA w Poznaniu
z 22.07.2009 r. sygn. akt I SA/Po 491/09.

Wyrok NSA z dnia 13 maja 2008 r.
sygn. akt II FSK 417/07.

Wyrok WSA w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2008 r.
sygn. akt III SA/Wa 375/08.

Sygn. akt: I FSK 350/09 i I FSK 349/09,
z dnia 15 kwietnia 2010 r.

Sygn. akt: I FSK 1412/07, I FSK 1413/07,
I FSK, 1645/07, I FSK 1662/07,
I FSK 1669/07 z dnia 7 listopada 2008 r.

Wyrok z dnia 13 listopada 2009 r.
sygn. akt III SA/Wa 934/09.

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia
07.11.2008 r. sygn. I SA/Bk 313/08

Wyrok NSA w Warszawie z dnia
18.11.2008 r. sygn. II FSK 1205/07

Wyrok NSA w Warszawie z dnia
12.12.2008 r. sygn. I FSK 1350/07

Wyrok NSA w Warszawie z dnia
05.02.2009 r. sygn. I FSK 1702/07

Wyrok NSA w Warszawie z dnia
21.04.2009 r. sygn. I FSK 59/08

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia
27.04.2009 r. sygn. I SA/Po 8/09

Wyrok NSA w Warszawie z dnia
06.08.2009 r. sygn. I FSK 871/08

Wyrok WSA w Warszawie z dnia
04.12.2009 r. sygn. III SA/Wa 1459/09

Wyrok WSA w Poznaniu I SA/Po 951/10.

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.