Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Grudzień 2017

Zwolnienie z tytułu dostaw butli gazowych a obowiązki rejestracyjne w podatku akcyzowym wobec podmiotu zużywającego

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.: Podmiot prowadzący
działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą
lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich
przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (?). Uwzględniając treść
zwolnienia przewidzianego w § 4 Rozporządzenia (§ 4 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017
r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego) mamy w niniejszym przypadku do czynienia z czynnościami z
wykorzystaniem wyrobów akcyzowych o określonym przeznaczeniu (przez taką czynność należy rozumieć także ich
zużycie). Jednakże należy podkreślić, że w doktrynie wyróżnia się tzw. jednolity system zwolnień ze względu na
przeznaczenie oraz tzw. zwolnień bezwarunkowych.  

Dokonując analizy linii interpretacyjnej w zakresie powyższej kwestii wskazać należy
na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Administracji Skarbowe w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2014 r.  zgodnie z
którą: Jednakże podkreślić przy tym należy, że w myśl art. 9c ust. 1 pkt 5 lit. c ww. ustawy, w przypadku wyrobów
gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego nabytych w
ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów,
przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także
sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia
ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy, podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest
obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z
wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie
rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.(?) (?) Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8
lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. poz. 212), zwalnia się od akcyzy rozlewane do butli
gazowych w składzie podatkowym i przeznaczone do użycia w urządzeniach, maszynach oraz pojazdach niebędących
pojazdami samochodowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1137 i 1448) pozostałe węglowodory gazowe w stanie skroplonym o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00. (?)
Mając na uwadze zdarzenia opisane we wniosku oraz obowiązujące regulacje z zakresu podatku akcyzowego stwierdzić
należy, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe tylko w części. (?) Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w
opisanym stanie faktycznym nie jest podatnikiem podatku akcyzowego, gdyż nabywa wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą w
należnej wysokości lub zwolnione od akcyzy. Należny podatek akcyzowy rozlicza oraz korzysta ze zwolnienia od akcyzy
kontrahent Spółki ? prowadzący skład podatkowy. Zatem Wnioskodawca w opisanej sytuacji w związku ze sprzedażą
przedmiotowych wyrobów nie jest zobowiązany do rejestracji jako podatnik podatku akcyzowego i zapłaty podatku
akcyzowego. (?) Natomiast tutejszy organ nie może zgodzić się z oceną Wnioskodawcy w zakresie obowiązku prowadzenia
ewidencji, o której mowa w art. 91b ust. 1 ustawy. Wskazany w tym unormowaniu obowiązek dotyczy pośredniczącego
podmiotu gazowego dokonującego sprzedaży wyrobów gazowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy gazowemu. Spółka
wskazuje w opisie wniosku, że jest finalnym nabywcą gazowym. Tym samym nie jest zobowiązana do prowadzenia wskazanej
ewidencji.?

W powyższej interpretacji Organ, uwzględniając wyrażoną w niniejszej ustawie zasadę
jednofazowości wskazał, że w przypadku finalnego nabywcy gazowego ? wyłącznie jeden stan faktyczny stanowi przedmiot
opodatkowania podatkiem akcyzowym ? jest nim użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego nabytych w
ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów. Z
tego tytułu Organ ? wskazuje, że faktyczna czynność z użyciem wyrobów akcyzowych ? prawnie relewantna na gruncie
podatku akcyzowego nastąpiła na poprzednim etapie obrotu (w składzie podatkowym), następne działania nie stanowią
przedmiotu opodatkowania podatkiem akcyzowym i nie kształtują żadnych dodatkowych obowiązków.

Trzymając się linii interpretacyjnej wyznaczonej przez ww. interpretację należałoby
przyjąć brak obowiązku rejestracyjnego w niniejszym przypadku.

Alan Lipnicki
młodszy konsultant
podatkowy

alan.lipnicki@isp-modzelewski.pl