Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Grudzień 2017

Sprzedaż suszu tytoniowego a zapłata akcyzy

Od dnia 15 grudnia 2017 r. zacznie obowiązywać nowelizacja w ustawie o podatku
akcyzowym.

Przepisy te mają za zadanie uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu suszem
tytoniowym oraz ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej legalnym podmiotom dokonującym obrotu suszem
tytoniowym. Zmiany te obejmują:

 1. modyfikację przepisu określającego przedmiot opodatkowania w przypadku suszu
  tytoniowego; sprzedaży suszu tytoniowego połączonej z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem bez obowiązku
  uiszczenia akcyzy będą mogli dokonywać: podmiot prowadzący skład podatkowy, grupa producentów suszu tytoniowego
  zrzeszająca rolników oraz pośredniczący podmiot tytoniowy, natomiast sprzedaż suszu tytoniowego przez rolnika
  będzie się wiązała z obowiązkiem zapłaty akcyzy;
 2. nałożenie na nabywców suszu tytoniowego obowiązku przekazywania określonych
  informacji dyrektorowi generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
 3. nałożenie obowiązku prowadzenia ewidencji suszu tytoniowego przez podmiot prowadzący
  skład podatkowy, który magazynuje susz tytoniowy nieopodatkowany akcyzą poza składem podatkowym.

Zmiany zostały wprowadzone także do ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych.
Celem zmian w tej ustawie jest uszczelnienie obrotu wysuszonymi liśćmi tytoniu (surowcem tytoniowym) i ograniczenie
dopływu surowca tytoniowego krajowej produkcji do działających nielegalnie producentów wyrobów tytoniowych.
Nowelizacja wprowadziła przepisy obejmujące zasady monitorowania uprawy tytoniu oraz produkcji i zbytu surowca
tytoniowego, a także nadzoru nad uprawą tytoniu oraz produkcją i zbytem surowca tytoniowego. Zmiany te polegają
m.in. na:

 1. wprowadzeniu rejestru producentów surowca tytoniowego i obowiązku uzyskania wpisu w
  tym rejestrze;
 2. nałożeniu obowiązków informacyjnych na producentów surowca tytoniowego;
 3. określeniu procedury zniszczenia surowca tytoniowego;
 4. ustanowieniu sankcji za nieprzestrzeganie przepisów ustawy.

Co istotne, w drodze tej samej nowelizacji w ustawie o podatku akcyzowym od dnia 1
czerwca 2018 r. zaczną obowiązywać zmodyfikowane przepisy dotyczące formy, trybu składania i wysokości
zabezpieczenia akcyzowego. Do ustawy została bowiem wprowadzona hipoteka na nieruchomości, jako nowa forma
zabezpieczenia.

Malwina Sik
Młodszy konsultant
podatkowy

malwina.sik@isp-modzelewski.pl
tel.
(22) 517 30 60