Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 49/2022

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

1. Zwrot samochodu do wynajmującego w państwie UE po zakończeniu okresu obowiązywania umowy najmu a prawo do zwrotu uprzednio zapłaconej akcyzy.

Dopuszczalność – na gruncie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (dalej: „ustawa”) – zwrotu akcyzy zapłaconej na terytorium RP od samochodu osobowego wynajmowanego od zagranicznej wypożyczalni, który w chwili zawarcia umowy najmu znajduje się na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE i nie będzie zarejestrowany w Polsce, w trakcie najmu jest użytkowany na potrzeby prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej przez okres powyżej 30 dni i nadal nie podlega rejestracji w Polsce, a po zakończeniu okresu najmu, jest zwracany do zagranicznej wypożyczalni, a więc zostanie przemieszczony z terytorium Polski na terytorium innego Unii Europejskiej została poddana ocenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 27 lipca 2022r. (0111-KDIB3-3.4013.137.2022.2.JS).

W interpretacji tej organ zasadnie wskazał, że fizyczne przemieszczenie samochodu osobowego, wypożyczonego przez wnioskującą o interpretację Spółkę na terytorium innego państwa członkowskiego – z terytorium tego państwa członkowskiego na terytorium kraju – stanowi w rozumieniu ustawy nabycie wewnątrzwspólnotowe, a zatem dokonująca tego nabycia Spółka jest zobowiązana do złożenia deklaracji uproszczonej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego oraz do obliczenia i zapłaty akcyzy, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Organ wskazał jednocześnie, że w świetle art. 107 ustawy w przypadku dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej samochodu osobowego, podmiot ma prawo do zwrotu akcyzy zapłaconej na terytorium kraju, po spełnieniu przez podmiot występujący o zwrot łącznie wszystkich ustalonych w tym przepisie przesłanek (takich jak: nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel; dokonanie we własnym imieniu lub zlecenie we własnym imieniu dostawy wewnątrzwspólnotowej (np. do podmiotu, od którego wynajął w kraju członkowskim przedmiotowy samochód osobowy), brak wcześniejszej rejestracji samochodu na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; dokonanie dostawy samochodu, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju; wystąpienie z wnioskiem o zwrot akcyzy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie roku od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej oraz załączenie do wniosku o zwrot akcyzy wymaganych dokumentów, w tym dowodu zapłaty akcyzy oraz dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej).

Powyższe doprowadziło Dyrektora KIS do konkluzji, że „gdy po zakończeniu umowy najmu, Spółka dokona przemieszczenia (dostawy) samochodu osobowego na terytorium kraju członkowskiego UE lub zleci jej dokonanie we własnym imieniu, a także przedstawi wymagane dokumenty, o których mowa w art. 107 ust. 3 ustawy, potwierdzające faktyczną realizację tego przemieszczenia i zwrot pojazdu wynajmującemu – wówczas ma prawo do zwrotu akcyzy, po wystąpieniu z wnioskiem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego” . Oczywiście zwrot ten przysługuje po spełnieniu wymienionych wyżej warunków oraz dołączeniu do wniosku o zwrot wymaganych dokumentów, a o zasadności zwrotu podatku rozstrzyga, w konkretnej sprawie, właściwy naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 107 ust. 5 ustawy.

Należy zaznaczyć, że do analogicznych wniosków Dyrektor KIS doszedł m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 21 stycznia 2019 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4013.272.2018.1.JS. Powyższe znajduje również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 października 2019 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4013.173.2019.1.JS, stosownie do której: „W sytuacji zatem, gdy akcyza od tego samochodu zostanie zapłacona na terytorium kraju, a Wnioskodawca, po zakończeniu okresu obowiązywania umowy najmu dokona przemieszczenia tych samochodów z powrotem na terytorium Niemiec (dostawy wewnątrzwspólnotowej), a także będzie posiadał dokumenty, o których mowa w art. 107 ust. 3 ustawy potwierdzające faktyczną realizację tego przemieszczenia oraz zwrot pojazdu wynajmującemu – to wówczas Wnioskodawca ma prawo do zwrotu akcyzy po wystąpieniu z wnioskiem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego”.

 

dr Joanna Kiszka

joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl

tel. (32) 259 71 50