Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 3/2018

 

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 

Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

Spis treści:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: ?Luka w akcyzie, o której wszyscy wiedzą?

 

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

 1. Elektroniczny obieg dokumentów dostawy (e-DD) w projekcie zmian ustawy o podatku akcyzowym ? Joanna Kiszka
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego ? Marek Zagórski
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy ? Marek Zagórski
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego ? Marek Zagórski
 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz ustawy ? Ordynacja podatkowa ? Marek Zagórski
 6. Wyprowadzanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego z naruszeniem zabezpieczenia akcyzowego- na kim ciąży obowiązek podatkowy? ? Martyna Betiuk
 7. Obowiązek recyklingu w składzie podatkowym odpadów poprodukcyjnych dodawanych do produkowanego rozpuszczalnika ? Aleksandra Garbarczyk
 8. Warunki uzyskania zwrotu akcyzy ? Kacper Wolak
 9. Świadczenie usług przeładunku towarów nieakcyzowych, informowanie o powyższym fakcie właściwych organów podatkowych, a także ujmowanie tych zdarzeń w ewidencji składu podatkowego ? Kacper Wolak 
 10. Tylko krzewisty stan posiadania lub współposiadania stanowi samoistną podstawę do przyznania zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym ? Alan Lipnicki
 11. Zadeklarowanie produkcji wyrobów akcyzowych z określonym przeznaczeniem ? Alan Lipnicki

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

 1. WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie C 418/14 dotyczy wykładni art. 2 ust. 3, art. 5 i art. 21 ust. 4 dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, zmienionej dyrektywą Rady 2004/75/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. (zwanej dalej ?dyrektywą 2003/96?), a także zasady proporcjonalności ? Malwina Sik
 2. Zmiany w regulacji podatku akcyzowego w świetle projektu nowelizacji z 13 lutego 2018 r. – nowe pojęcie paliw ciekłych i jego znaczenie ? Joanna Kiszka
 3. Preferencje podatkowe dla paliw ekologicznych stosowanych w transporcie ? projekt zmian ustawy o podatku akcyzowym ? Joanna Kiszka
 4. Zwrot akcyzy zakładowi energochłonnemu to jego przychód i nie jest konieczna korekta kosztów uzyskania przychodu ? Maciej Jędraszczyk
 5. Opodatkowanie akcyzą oleju napędowego niespełniającego wymagań jakościowych ustalonych dla paliw silnikowych ? Joanna Kiszka
 6. Czy kotłownia może wypełniać znamiona zakładu energochłonnego dla celów zwolnienia od akcyzy zużywanych w niej wyrobów węglowych? ? Joanna Kiszka
 7. Ograniczenie ilości paliwa przywożonego w standardowych zbiornikach pojazdów samochodowych ? Rafał Linka
 8. Wprowadzenie zerowej stawki akcyzy dla gazu ziemnego o kodach CN 2711 11 00 i 2711 21 00 przeznaczonego do napędu silników spalinowych ? Łukasz Cebula
 9. Zwolnienie dla paliwa żeglugowego dostarczanego do zbiorników innych niż na stałe zamocowane w jednostce pływającej ? Martyna Betiuk
 10. Rozszerzenie zakresu pakietu paliwowego na wszystkie paliwa ciekłe ? Sebastian Kopacz
 11. Zwolnienia wyrobów węglowych nabytych przez Spółdzielnię Mieszkaniową do celów grzewczych ? Martyna Betiuk
 12. Opodatkowanie obrotu energią elektryczną ? Kacper Wolak
 13. Opodatkowanie sprzedaży energii elektrycznej ? Kacper Wolak
 14. Skutki posiadania olejów opałowych w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw ? Alan Lipnicki
 15. Pojęcie cel opałowy na potrzeby art. 89 ust. 2c ustawy o podatku akcyzowym ? Maciej Jendraszczyk

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 1. Metody ustalania parametrów służących do określenia podstawy opodatkowania piwa zgodnie z rozporządzeniem z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie metod ustalania parametrów służących do określenia podstawy opodatkowania piwa – Malwina Sik 
 2. Oznaczenia zawartości alkoholu i ekstraktu rzeczywistego w celu ustalenia ekstraktu brzeczki podstawowej  (ekstraktu, który ma zostać obliczony na podstawie zawartości alkoholu oraz zawartości ekstraktu rzeczywistego w gotowym wyrobie) zgodnie z Polską Normą PN-A-79093-2:2000, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny – Malwina Sik
 3. Podstawowe elementy definicji innych napojów przefermentowanych ? Malwina Sik
 4. Pojęcie piwa w myśl  Dyrektywy Rady 92/83 EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych – Malwina Sik
 5. W celu skorzystania ze zwolnienia w podatku akcyzowym Małe browary maja być rzeczywiście a nie formalnie niezależne od wszelkich innych browarów ? Alan Lipnicki

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

 1. Opodatkowanie podatkiem akcyzowym produkcji płynu do papierosów elektronicznych ? Maciej Jędraszczyk
 2. Melasa to jednak tytoń w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym ? Alan Lipnicki
 3. Wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych ? Marek Zagórski

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

 1. Sprzedaż samochodu osobowego zarejestrowanego czasowo na terytorium Polski a zwrot akcyzy – Maciej Jendraszczyk
 2. Najem samochodów osobowych od podmiotu posiadającego siedzibę na terytorium UE a opodatkowanie podatkiem akcyzowym w Polsce ? Aleksandra Garbarczyk
 3. Uregulowanie właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju ? Łukasz Cebula

 

ZNAKI AKCYZY

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych ? Aleksandra Garbarczyk

 

Instrukcje Podatkowe Instytutu Studiów Podatkowych

Wydawnictwa Instytutu Studiów Podatkowych

Polisy Podatkowe