Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 7/2018

4. Wprowadzenie obniżonej stawki akcyzy na energię elektryczną zużywaną w określonych procesach produkcyjnych, wydobywczych oraz przeróbczych

W niniejszym artykule autor dokonuje charakterystyki przepisów ustawy z dnia 6
grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (zwana dalej: „ustawą”) w zakresie wprowadzenia obniżonej stawki akcyzy na
energię elektryczną zużywaną w określonych procesach produkcyjnych, wydobywczych oraz przeróbczych.

Do dnia 31 grudnia 2015 r. stawka akcyzy na energię elektryczną wynosiła 20, 00 zł za
megawatogodzinę.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. na mocy nowelizacji do ustawy dodano do art. 89 nowe
przepisy ust. 3a i 3b przewidujące wprowadzenie obniżonej stawki akcyzy na energię elektryczną. Stosownie do ich
treści stawka akcyzy na energię elektryczną zużywaną w procesie wydobycia i przeróbki wyrobów o kodzie CN 2701 na
terenie zakładu górniczego w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze przez podmiot
będący podatnikiem akcyzy od energii elektrycznej, oraz w produkcji wyrobów o kodzie CN 2704 w procesie odgazowania
wyrobów o kodzie CN 2701 w temperaturze powyżej 950°C przez podmiot będący podatnikiem akcyzy od energii
elektrycznej, wyniesie 3,00 zł za megawatogodzinę.
Obniżona stawka akcyzy jest stosowana pod warunkiem, że
podatnik akcyzy nie skorzysta w stosunku do energii elektrycznej ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 30
ust. 7a lub w art. 31d ustawy.

Marek Zagórski
konsultant
podatkowy

marek.zagorski@isp-modzelewski.pl
tel.
(22) 517 30 60